Khai Phi's Website

Abe plan for land-attack counterpunch could mark major military shift for Japan_Kế hoạch Abe đánh phản công lên đất liền có thể đánh dấu một chuyển hướng quân sự lớn của Nhật Bản

Abe plan for land-attack counterpunch could mark major military shift for Japan
[Reuters] Tim Kelly and Kiyoshi Takenaka, Reuters•September 11, 2020
Kế hoạch Abe đánh phản công lên đất liền có thể đánh dấu một chuyển hướng quân sự lớn của Nhật Bản
(Tin của hãng Reuters) Tim Kelly và Kiyoshi Takenaka, Reuters September 11, 2020

By Tim Kelly and Kiyoshi Takenaka
Bài của Tim Kelly và Kiyoshi Takenaka

Copy this link into Internet Search box and press Enter or click Search
Chép link này vào hộp Internet Search và nhấn Enter hoặc click Search
https://www.yahoo.com/news/abe-plan-land-attack-counterpunch-072017915.html

TOKYO (Reuters) – Months before he announced his resignation, Prime Minister Shinzo Abe set in motion a policy change that could for the first time allow Japan’s military to plan for strikes on land targets in China and other parts of Asia.
TOKYO (Reuters) – Mấy tháng trước khi thông báo từ chức, Thủ Tướng Shinzo Abe đã cho tiến hành một thay đổi chính sách có thể lần đầu tiên cho phép quân đội Nhật Bản kế hoạch bắn phá lên những mục tiêu trên đất liền ở Trung Quốc và ở những phần đất khác của Á Châu.

Japan’s Self Defence Forces are geared toward stopping attackers in the air and the sea. The policy change would direct the military to create a doctrine for targeting enemy sites on land – a mission that would require the purchase of long-range weapons such as cruise missiles.
Lực Lượng Tự Vệ của Nhật Bản được chuẩn bị để chặn những kẻ tấn công trên không trung và biển cả. Sự thay đổi chính sách có thể chỉ đạo quân đội tạo ra một chủ thuyết nhằm vào những vị trí của kẻ thù trên đất liền – một sứ mạng có thể đòi hỏi phải mua khí giới tầm xa chẳng hạn như hỏa tiễn trên tuần dương hạm.

If adopted by the next government, the policy would mark one of the most significant shifts in Japan’s military stance since the end of World War Two. It reflects Abe’s longstanding push for a more robust military and Tokyo’s deepening concern about Chinese influence in the region.
Nếu được chính phủ kế tiếp chấp thuận, chính sách có thể đánh dấu một trong những chuyển hướng đáng kể nhất của vị thế quân sự Nhật Bản kể từ Thế Chiến Thứ Hai. Chính sách phản ảnh sự thúc đẩy lâu dài của Thủ Tướng Abe tới một quân đội mạnh mẽ và sự quan tâm sâu xa của Tokyo về ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng.

The Japanese government is worried by China’s increased military activity around disputed East China Sea islets.
Chính phủ Nhật Bản lo ngại vì hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc quanh những đảo nhỏ đang bị tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông Trung Quốc. 

“The main reason for our action is China. We haven’t really emphasised that too much, but the security choices we make are because of China,” Masahisa Sato, a lawmaker from Abe’s ruling Liberal Democratic Party who has served as a deputy defence minister and a deputy foreign minister, said in ấn interview.
“Lý do chính của hành động của chúng ta là Trung Quốc. Chúng ta từ trước đến giờ đã không thật sự nhấn mạnh điều đó quá nhiều, nhưng những chọn lựa về an ninh của chúng ta bởi vì Trung Quốc,” Masahisa Sato, một nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền của Abe đã nói trong một cuộc phỏng vấn.

Japan renounced its right to wage war after World War Two, making the issue of striking targets on land – which would entail attacks on foreign soil – contentious for its Asian neighbours, particularly China.
Nhật Bản đã chối bỏ quyền khởi tiếp chiến tranh sau Đệ Nhị Thế Chiến, làm cho vấn đề bắn phá những mục tiêu trên đất liền – có thể liên quan tới những cuộc tấn công lên lãnh thổ ngoại quốc – thành mối bất bình đối với những láng giềng Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc.

Abe said last month he was stepping down because of worsening health. Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, who is seen as less hawkish than Abe but is closely aligned with him, is expected to win the race to replace him as party leader and become premier.
Abe tháng trước nói ông từ chức vì sức khỏe trở nên quá xấu. Bộ Trưởng Bộ Nội Các Yoshihide Suga, được xem như kém diều hâu Abe nhưng đã rất sát cánh với Abe, được trông mong sẽ thắng cuộc chạy đua thay thế Abe để làm đảng truởng và thủ tướng.

GOVERNMENT POLICY
CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ

Abe instructed senior defence policymakers in June to come up with LDP proposals for the military that included a land-attack, or strike, doctrine.
Tháng Sáu Abe đã chỉ thị cho những quan chức cao cấp làm chính sách quốc phòng đưa ra những để nghị của Đảng Dân Chủ Tự Do cho quân đội bao gồm một chủ trương tấn công, hay bắn phá, lên đất liền.

That proposal will become government policy if it is included in a revised national defence strategy, which appears likely, according to two insiders, including LDP acting Secretary General Tomomi Inada.
I dont think there is much opposition to it in the LDP, Inada told Reuters. That direction doesnt change even with a new prime minister.
Bản đề nghị đó sẽ trở thành chính sách của chính phủ nếu được bao gồm trong một chính sách quốc phòng duyệt lại, chính sách này có vẻ được thi hành, theo lời của hai người trong cuộc gồm có Quyền Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ Tự Do là Tomomi Inada.
Inada nói với Reuters “Tôi không nghĩ rằng có nhiều chống đối trong Đảng Dân Chú Tự Do. Chiều hướng đó không thay đổi ngay cả đối với một thủ tướng mới”.

The military can already use long-range missiles to strike ships. It considers such plans justified because it needs to be able to destroy weapons threatening Japan. The land-attack proposal is framed using the same reasoning, according to former defence minister Itsunori Onodera.
Quân đội hiện đã có thể dùng hỏa tiễn tầm xa để bán phá tàu. Quân đội xem những kế hoạch như thế là đúng bởi vì quân đội cần có khả năng phá hủy những vũ khí đe dọa Nhật Bản. Đề nghị tấn công đất liền được thành hình với cùng một lý luận như thế, theo cựu bộ trưởng quốc phòng Itsunori Onodera.

Therefore, proponents say, Japan’s laws will not need to change. During his eight years in office, Abe pushed for but failed to achieve his goal of revising the post-war constitution’s pacifist Article 9.
Vì vậy, những đề nghị gia nói, luật pháp Nhật Bản sẽ không cần thay đổi. Trong tám năm tại chức, Abe thúc đẩy nhưng thất bại trong mục đích của mình đòi xét lại điều khoản luật thứ 9 về hòa bình của bộ hiến pháp hậu chiến (sau Thế Chiến Thứ Hai).

Japan’s National Security Council, which Abe leads and includes key cabinet officials, including Suga, convened on Friday and said in a statement it would formulate a new national security strategy by the end of the year.
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhật Bản, do Abe lĩnh đạo và bao gồm những quan chức then chốt của bộ nội các gồm Suga, họp hôm Thứ Sáu đã tuyên bố rằng hội đồng có thể sẽ đưa ra công thức cho một chiến lược an ninh quốc gia mới vào cuối năm nay (2020).

“There is a question of whether intercepting attacks alone is sufficient to protect peace, lives and people’s livelihoods,” it said in the statement.
Hội đồng nói “Có một thắc mắc là ngăn chặn tấn công thôi có đủ để bảo vệ hòa bình, sinh mạng và cách sinh nhai (cách kiếm ăn) của dân chúng không”.

U.S.-made BGM-109 Tomahawk cruise missiles would be ăn option for land-attack weapons, said Katsutoshi Kawano, who until last year was Japan’s most senior military officer, the Chairman of Self Defense Forces Chief of Staffs.
Hỏa tiễn tuần dương Tomahawk BGM-109 làm tại Mỹ có thể là một chọn lựa làm khí giới tấn công lên đất liền, Katsutoshi Kawano, cho tới năm ngoái đã là quan chức quân sự cao cấp nhất của Nhật Bản, Chủ Tịch Các Tham Mưu Trưởng Bộ Quốc Phòng, đã nói.

Tomahawks can hit targets 2,500 kilometres (1,553 miles) away. That would put most of China and much of the Russian Far East within range.
Tomahawks có thể bắn trúng mục tiêu xa 2,500 cây số (1,553 dặm). Như vậy phần lớn Trung Quốc và nhiều phần nước Nga Viễn Đông đều ở trong tầm bắn.

“Japan could probably have strike capability within five years,” Kawano said. “A full strike package including targeting satellites and electronic warfare components would, however, be far more expensive and take more than 10 years to acquire.”
Kawano nói “Nhật Bản có lẽ có thể có khả năng bắn phá trong vòng năm năm. Toàn bộ khả năng bắn phá bao gồm những mục tiêu vệ tinh và các thành phần chiến tranh điện tử tuy nhiên có thể tốn kém hơn nhiều và mất mười năm để đạt tới”.

In the meantime, Japan would have to rely on the United States for intelligence and surveillance.
Trong khi chờ đợi, Nhật Bản có lẽ phải trông cậy vào tình
báo và sự theo dõi của Mỹ.

POLITICS
CHÍNH TRỊ

To move the proposal forward, the next government will need to complete a midterm procurement plan as well as the revised defence strategy promised by the NSC by the end of December, before the defence ministry submits its annual budget request.
Để thúc đẩy bản đề nghị tiến tới, chính phủ mới sẽ cần hoàn thành một nửa kế hoạch về nhu cầu (về những vũ khí bắn phá) cũng như có được chiến lược quốc phòng duyệt lại đã được hứa hẹn bởi Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, vào cuối tháng Mười Hai, trước khi bộ quốc phòng nộp bản xin ngân sách mỗi năm .

That could meet resistance from the LDP’s coalition partner, the Buddhist-backed Komeito, which worries such a move would antagonise China and threaten Japan’s war-renouncing constitution.
Việc đó có thể gặp sự chống đối của thành viên của Đảng Dân Chủ Tự Do hòa hợp, của Đảng Komeito được Phật Giáo ủng hộ, những người này lo ngại rằng một chuyển động như thế có thể chống Trung Quốc và đe dọa hiến pháp từ chối chiến tranh của Nhật Bản.

“It could spark an arms race and raise tension. It would be technically difficult and would require huge investment,” Komeito leader Natsuo Yamaguchi said in an interview. “This is something that has to be thought seriously about under the new Prime Minister.”
Natsuo Yamaguchi, thủ lĩnh đảng Komeito, nói trong một cuộc phỏng vấn “Việc đó có thể làm bùng nổ một cuộc chạy đua vũ khí và gây căng thắng, có thể khó khăn về kỹ thuật và có thể đòi hỏi một sự đầu tư khổng lồ. Đây là điều phải suy nghĩ thận trọng dưới thời Thủ Tướng mới”.

Even some LDP’s security hawks, including one of Suga’s leadership rivals, former defence minister Shigeru Ishiba, see a potential downside to acquiring long-range cruise missiles.
Ngay cả vài điều hâu về an ninh của Đảng Dân Chú Tự Do, gồm một trong những đối thủ của sự lĩnh đạo của Suga là cựu bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba, nhìn thấy có thể có sự bất lợi trong việc có được hóa tiễn tầm xa. 

What happens if “the United States asks Japan to fire them, and we don’t want to?” he asked.
Ishiba hỏi “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mỹ yêu cầu Nhật bắn những hóa tiễn đó, và chúng ta không muốn ?”.

(Reporting by Tim Kelly and Kiyoshi Takenaka, additional reporting by Yoshifumi Takemoto and Ami Miyazaki; Editing by David Dolan and Gerry Doyle)
(Báo cáo của Tim Kelly và Kiyoshi Takenaka, báo cáo thêm của Yoshifumi Takemoto và Ami Miyazaki; David Dolan và Gerry Doyle duyệt lại)

Translation into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phí dịch sang Việt Văn

%d bloggers like this: