Khai Phi's Website

Seven Things Not To Do In Vietnam_Bảy Điều Đừng Làm Ở Việt Nam

1. Don’t Stop While Crossing The Street.  While crossing the street = trong khi băng qua đường phố. 

A lot of people cross the street, they don’t falter, they set a course and they walk it, and that’s because the way that traffic works in Vietnam. It’s the motorbikes and the cars responsibility to accommodate you into their flow, so you will notice that you can cross anywhere in the street and the motorbikes will be a kind of flow around you like a school of fishes that are anticipating you crossing on the line that you are on, and they plan accordingly, so don’t stop at random points.

Nhiều người băng qua đường phố, họ tự tin, ho vạch ra một con đường đi và họ bước theo đó, bởi vì giao thông ở Việt Nam là như vậy. Xe mô tô và xe hơi khi di chuyển có trách nhiệm thích hợp với bạn. Bởi vậy bạn sẽ để ý rằng bạn có thể băng qua bất cứ nơi nào trên đường phố và xe mô to sẽ là một loại dòng đi động quanh bạn như một bầy cá trông đợi bán tiếp tục băng qua đường phố, xe mô tô sẽ tính di chuyển một cách thích họp theo bạn. Vậy đừng dừng lại tại bất cứ một điểm nào.

2. Don’t Use Taxis.  Use Grabs.  Grab = xe ôm
3. Don’t Be Afraid To Haggle.  Haggle = mặc cả (trả giá)
4. Don’t Skip Street Food.  Skip = bỏ qua
5. Don’t Confuse Currency.  $2 = 50,000 dong (đồng)

6. Don’t Book Online.  Book online = mua trên internet
7. Don’t Be Afraid Of Talking To Locals.  Locals = người địa phương

%d