Khai Phi's Website

The Loss of Sixteen Tonnes of Gold in the Treasury of the Republic of Vietnam_Vấn Đề Mất Mười Sáu Tấn Vàng trong Ngân Khố Việt Nam Cộng Hòa

Late President Tran Van Huong of the Republic of Vietnam announced that sixteen tonnes of gold in the Treasury of the Republic of Vietnam were lost.
1. If Late President Tran Van Huong signed the document regarding the transfer of sixteen tonnes of gold from Late President Nguyen Van Thieu, Late President Tran Van Huong would be responsible for the gold loss.
2. If Late President Nguyen Van Thieu did not transfer the sixteen tonnes of gold to Late President Tran Van Huong, Late President Nguyen Van Thieu would be responsible for the gold loss.

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa là Trần Văn Hương đã thông báo rằng mười sáu tấn vàng trong Ngân Khố đã bị mất.
1. Nếu Cố Tổng Thống Trần Văn Hương đã ký nhận mười sáu tấn vàng do Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bàn giao, thì Cố Tổng Thống Trần Văn Hương phải chịu trách nhiệm về vấn đề mất mười sáu tấn vàng.
2. Nếu Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã không bàn giao mười sáu tấn vàng cho Cố Tổng Thống Trần Văn Hương, thì Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải chịu trách nhiệm về vấn đề mất mười sáu tấn vàng.

Khai Phi

%d