Khai Phi's Website

Vaccination_Chủng Ngừa Bệnh Dịch

The world is having the terrible Covid-19 pandemic (I would say there is now the calamity of Covid-19 in the world) just because people did not have the vaccines (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Johnson & Johnson) right in the beginning of the disease. Vaccination against the pandemic, epidemic, and endemic germs is the most effective way for people to be safe. A vaccine produces antibodies that are specifically against the germ of a pandemic, epidemic or endemic. So vaccines kill these germs.

Pfizer and Moderna are excellent vaccines. AstraZeneca and Johnson & Johnson are almost excellent vaccines. AstraZeneca caused non significant death in the world due to blood clotting accident in some people who already had had blood clotting problem: NINE DEATHS IN A MILLION VACCINATED PEOPLE _UK: 309 deaths in 33 millions vaccinated people. Public Health is now aware of this kind of accident, and is very well prepared to cope with it. They investigated AstraZeneca again and did approve it again. Japan approved Pfizer and a couple of days ago it did approve Moderna and AstraZeneca. USA CDC (Center for Disease Control): 0,01% of vaccinated people was infected by Covid-19 (ONE OF 10,000 VACCINATED PEOPLE HAD COVID-19 INFECTION).

Parents made love and their children were forced to be born. So parents must be responsible for their children’s food, clothes, health, safety, school, and happiness. In addition, parents should live at least until their children become adult.

“Use your mind to protect your body” is the wisest american saying for dealing with violence, for Martial Arts, and also for fighting against diseases.

YOU MUST GO TO GET VACCINATED AGAINST COVID-19.

Khai Phi, MD

 

Thế giới đang bị bệnh dịch Covid-19 lan tràn một cách kinh khủng (Tôi có thể nói hiện thế giới đang bị tai họa Covid-19) chỉ vì người ta đã không có thuốc chủng ngừa (thuốc chúng ngừa Pfizer, Moderna, AstraZeneca, và Johnson & Johnson) ngay khi bệnh dịch này bắt đầu. Chủng ngừa bệnh dịch là cách hiệu quả nhất để người ta được an toàn. Một thuốc chủng ngừa tạo ra những kháng thể riêng biệt chống lại vi trùng hoặc siêu vi trùng của bệnh dịch, bệnh dịch lan tràn, hoặc bệnh dịch tại một nơi riêng biệt nào đó. Do đó thuộc chủng ngừa giết chết các vi trùng hoặc siêu vi trùng này.
Pfizer và Moderna là thuốc chủng ngừa tuyệt vời.

AstraZeneca và Johnson & Johnson là thuộc chúng ngừa gần như tuyệt vời. AstraZeneca đã gây ra tử vong không đáng kể trên thế giới bằng cách tạo ra tai nạn máu bị đông ở những nạn nhân trước kia đã có sẵn vấn để đông máu trong người: CHÍN TỪ VONG TRONG MỘT TRIỆU NGƯỜI ĐƯỢC CHÍCH NGỪA_Liên Hiệp Vương Quốc Anh: 309 tử vong trong 33 triệu người được chủng ngừa. Y tế thế giới bây giờ đã cảnh giác về tai nạn này nên đã chuẩn bị rất tốt để đối phó. Thế giới đã thử nghiệm lại AstraZeneca và đã chấp thuận lại thuốc này. Nhật Bản đã chấp thuận Pfizer và cách đây đôi ngày đã chấp thuận Moderna và AstraZeneca. USA CDC (Center for Disease Control: Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh) của Mỹ: 0,01% những người được chứng ngừa vẫn bị bệnh Covid-19 (MỘT TRONG 10,000 NGƯỜI ĐƯỢC CHỦNG NGỰA VẪN BỊ BỆNH COVID-19).

Cha mẹ đã làm tình với nhau và những đứa con của họ đã bị ép buộc ra đời. Vậy cha mẹ phải chịu trách nhiệm về ăn uống, quần áo, sức khỏe, an toàn, học hành, và hạnh phúc của con cái mình. Ngoài ra cha mẹ nên sống lâu ít nhất tới khi con cái truởng thành.

“Hãy dùng trí óc của bạn để bảo vệ thân mình của bạn” là câu nói khôn ngoan nhất của người Mỹ trong việc đối phó với bạo động, trong Võ Thuật, và cả trong việc chống bệnh.

BẠN PHẢI ĐI CHỦNG NGỪA CHỐNG COVID-19.

Khai Phi, MD

%d bloggers like this: