Khai Phi's Website

Eight Famous Women Don’t Need Men_Tám Đàn Bà Danh Tiếng Không Cần Đàn Ông

1. Oprah Winfrey
2. Ellen Degeneres
3. Hillary Clinton
4. Madona
5. Angelina Jolie
6. Jennifer Aniston
7. Cher
8. Queen Elizabeth II

Source: American TV Family Feud Show hosted by Steve Harvey.
Nguồn: Truyền Hình Family Feud Show của Mỹ do Steve Harvey
điều khiển.

Documented by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm

%d bloggers like this: