Khai Phi's Website

La Paloma_Bồ Câu

“La Paloma” was composed and written by Spanish composer Sebastián Iradier (later Yradier) after he visited Cuba in 1861.
Bài hát La Paloma (Bồ Câu) đã được soạn và viết ra do nhạc sĩ Tây Ban Nha Sebastián Iradier (sau đổi là Yradier) sau khi tác giả thăm viếng (tham quan) Cuba năm 1861.
Iradier may have composed “La Paloma” around 1863 , just two years before he died in Spain in obscurity , never to learn how popular his song would become .
Iradier có thể đã soạn La Paloma khoảng năm 1863 , chỉ hai năm trước khi qua đời tại Tây Ban Nha trong bóng tối của danh vọng để rồi không bao giờ biết được bài hát của mình có thể nổi tiếng như thế nào .

La Paloma_ Sebastián Iradier (Yradier)

1. Cuando salí de la Habana
¡Valgame Dios!
Nadie me ha visto salir
Si no fuí yo.
Y una linda Guachinanga
S’allá voy yo,
Que se vino tras de mi,
Que sí señor.
Refrain:
Si a tu ventana llega Una Paloma,
Tratala con cariño, Que es mi persona.
Cuentale tus amores, Bien de mi vida,
Coronala de flores, Que es cosa mia.
Ay! chinita que sí!
Ay! que dame tu amor!
Ay! que vente conmigo,
Chinita, a donde vivo yo!
2. El dia nos casemos ¡Valgame Dios!
En la semana que hay ir Me hace reir
Desde la Iglesia juntitos, Que sí señor,
Nos hiremos à dormir, Allá voy yo.
(Refrain)
3. Cuando el curita nos eche La bendicion
En la Iglesia Catedral Allá voy yo
Yo te daré la manita Con mucho amor
Y el cura dos hisopazos Que sí señor
(Refrain)
4. Cuando haya pasado tiempo ¡Valgame Dios!
De que estemos casaditos Pues sí señor,
Lo menos tendremos siete Y que furor!
O quince guachinanguitos Allá voy yo

 

The Dove_Translation by Maria I. Rivera (Ph.D. of Pharmacology)

1. When I left the Habana ,
Oh my God!
Nobody saw me leaving
Except myself
and a beautiful Guachinanga (I assume this is a term used to refer to a young woman) .
Yes , there I go .
She followed me .
Oh yes , sir .
Refrain:
If a dove arrives at your window ,
Treat it with affection , it is my person ;
Tell it about your romances , my beloved ;
Crown it with flowers , it is my delight ;
Ay! chinita say yes (I assume chinita is an affectionate term for a beloved woman) .
Ay! Give me your love!
Ay , come with me!
Chinita , to where I live!
2. The day we’ll marry , Oh , my God!
The week we’ll be there , it makes me laugh .
Together from the church , oh yes , sir ,
we’ll go to sleep , there I go .
Refrain:
3. When the priest will bless us
in the Cathedra , there I go ,
I’ll give my hand to you with all my love
and the priest’s two hisopazos , oh , yes sir (hisopazos is sprinkling with holy water) .
Refrain:
4. When some time has passed , oh , my God!
since we had been married , oh yes , sir ,
At least we’ll have seven ,
What a furor!
or fifteen guachinanguitos , there I go! (I assume guachinanguitos means children) .

 

The Dove_Translation by Maria I. Rivera (Ph.D. of Pharmacology)
Bồ Câu_Khai Phi Hạnh Nguyên dịch 

1. When I left the Habana ,
Khi tôi rời khỏi Habana ,
Oh my God !
Trời ơi !
Nobody saw me leaving
Không ai thấy tôi ra đi
Except myself
Ngoài tôi ra
and a beautiful Guachinanga (I assume this is a term used to refer to a young woman) .
Và một thiếu nữ đẹp .
Yes , there I go .
Vâng , thế đó .
She followed me .
Nàng đã đưa tiễn tôi .
Oh yes , sir .
Vâng , đúng như vậy .
Refrain :
Điệp khúc :
If a dove arrives at your window ,
Nếu một con bồ câu trắng đến đậu tại cửa sổ nhà em , 
Treat it with affection , it is my person ;
Hãy đối đãi nó với lòng thương yêu , nó là con người anh đó ;
Tell it about your romances , my beloved ;
Em yêu quý , hãy kể cho nó nghe truyện yêu đương thơ mộng của em;
Crown it with flowers , it is my delight .
Hãy quàng hoa lên nó , nó là niềm vui tuyệt vời của anh .
Ay! chinita say yes (I assume chinita is an affectionate term for a beloved woman) .
Này em yêu , hãy nói vâng đi .
Ay! Give me your love!
Em! Hãy yêu anh!
Ay , come with me!
Em , hãy đến với anh!
Chinita , to where I live!
Em yêu , hãy đến sống với anh!
2. The day we’ll marry , oh , my God!
Ngày chúng ta sẽ làm đám cưới , Trời ơi!
The week we’ll be there , it makes me laugh .
Tuần lẽ chúng ta sẽ ở đó , vui quá làm anh bật cười .
Together from the church , oh yes , sir ,
Chúng ta sẽ sánh đôi trong nhà thờ đi ra , đúng thế .
we’ll go to sleep , there I go .
Chúng ta sẽ động phòng , thật vậy .
Refrain:
Điệp khúc:
3. When the priest will bless us ,
Khi linh mục sẽ ban phép lành cho chúng ta
in the Cathedra , there I go ,
Trong nhà thờ lớn , chắc chắn là như thế ,
I’ll give my hand to you with all my love
Em sẽ đưa tay ra trao anh tất cả lòng yêu thương của em
and the priest’s two hisopazos , oh , yes sir (hisopazos is sprinkling with holy water) .
Cùng với hai lần phép lành linh mục đã ban , đúng như vậy .
Refrain:
Điệp khúc:
4. When some time has passed , oh , my God!
Sau một thời gian , Trời ơi!
since we had been married , oh yes , sir
Kể từ ngày chúng ta cưới nhau , thật vậy ,
At least we’ll have seven ,
Ít nhất chúng ta sẽ có bảy ,
What a furor!
Đáng giận quá!
or fifteen guachinanguitos , there I go! (I assume guachinanguitos means children) .
Hoặc đàn con mười lăm đứa , đúng như thế .

%d