Khai Phi's Website

To My Elderly Friends_Gửi Các Bạn Già

Getting old is good enough. If you always do your best and try to make no mistake, your hope can be high.

Già được là đủ tốt rồi. Nếu bạn luôn luôn làm hết sức và tìm cách không phạm lỗi, bạn có thể hy vọng nhiều.

Khai Phi

%d bloggers like this: