Khai Phi's Website

Moi_Me_Tôi

Moi, c’est toujours Moi, tel que je suis ne’.
Trịnh Xuân Chỉnh

Notes by Khai Phi

Moi, c’est toujours Moi, tel que je suis ne’.
Me, it is always Me as I was born.
Tôi luôn luôn là Tôi như khi sinh ra.

L’homme est ne’ bon, la socie’te’ l’a rendu mauvais.
Jean Jacques Rousseau
L’homme est ne’ bon, la socie’te’ l’a rendu mauvais.
Man was born good, the society has made him bad.
Con người sinh ra tốt, xã hội làm cho con người xấu.

Nhân chi sơ tính bản thiện
Tục ngữ Việt Nam (Vietnamese proverb, proverbe vietnamien)
Nhân chi sơ tính bản thiện.
Man was born good.
L’homme est ne’ bon.

%d bloggers like this: