Khai Phi's Website

Tsunami_Lụt Biển

Thí dụ
Núi lửa dưới đáy biển ở Tonga nổ gây lụt biển (tsunami) tại đó làm mặt biển dâng cao 3m (3m tsunami in Tonga) và lụt biển này truyền tới Okinawa. Tại đây lụt biển làm mặt biển dâng cao 1m (1m tsunami in Okinawa).

Example
There was undersea volcanic eruption in Tonga that caused a sea flood (tsunami) of 3m height_3m tsunami in Tonga. This sea flood ran to Okinawa to cause here a sea flood of 1m height_1m tsunami in Okinawa.

Khai Phi

%d bloggers like this: