Khai Phi's Website

Lão Mã Sơn Trần Văn Công

Sinh năm 1923, tại tỉnh Gò Công, Việt Nam.
Thi sĩ.
Bút danh: Lão Mã Sơn.
Cựu Sĩ Quan Hiến Binh Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hòa.
Cựu Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hòa.
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
Chương Mỹ Bội Tinh (Huân Chương Hành Chính).

Born in 1923, in Go Cong province, Vietnam.
Poet.
Penname: Lao Ma Son.
Former National Gendarme Officer, Republic of Vietnam.
Former National Police Lieutenant Colonel, Republic of Vietnam.
Fifth Grade Nation Protecting Medal.
Administrative Medal.

%d