Khai Phi's Website

Mưa và Sắc Đẹp_Rain and Beauty

雨(rain)無(without)鈐(bolt)鎖(lock)能(usually)留(retains)客(guests) Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.
色(beauty)不(no)波(waves)濤(arising)易(easily)溺(drowns in love: fascinates)人(men) Sắc bắt ba đào dị mịch nhân.
Vũ (mưa) vô (không) kiềm (then) tỏa (khóa) năng (thường) lưu (giữ) khách (khách).
Sắc (Sắc) bất (chẳng) ba (sóng) đào (dậy) dị (dễ) mịch (chìm) nhân (người).
Mưa không có then khóa nhưng thường giữ khách.
Sắc đẹp chẳng có sóng dậy nhưng dễ chìm đắm lòng người (làm người say mê).

Rain does not have bolt and lock but usually retains guests.
Beauty does not have arising waves but easily drowns men in love (fascinates men).
(Chinese saying)

Chú thích
Mịch nghĩa là chìm xuống, thí dụ tĩnh mịch, tĩnh (không có tiếng động) mịch (chìm sâu xuống) nghĩa là “sự không có tiếng động chìm sâu xuống”, “sự không có tiếng đồng tuyệt đối”, “sự hoàn toàn không có tiếng động”.

Khai Phi sưu tầm và giải nghĩa
Documented and explained by Khai Phi

%d