Khai Phi's Website

“Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”

“Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiến Sĩ đời nhà Mạc nói với Nguyễn Hoàng tức Chúa Nguyễn Phúc Hoàng sau này

Chú thích của Khai Phi
Hoành (nằm ngang) Sơn (núi) nhất (một) đái (giải), vạn (mười ngàn) đại (đời) dung thân (dung thân).
Nghĩa là một Giải Núi Nằm Ngang là nơi dung thân vạn đời, ý Nguyễn Bỉnh Khiêm nói Nguyễn Hoàng hãy làm phản anh rể là Chúa Trịnh Kiểm bằng cách chiếm lấy đất từ sông Gianh ở tỉnh Quảng Bình suốt về phía Nam mà xưng Chúa, Chúa Trịnh Kiểm không dám kéo đại quân vào đánh dẹp Nguyễn Hoàng vi sợ Trung Hoa sẽ đem đại quân xuống chiếm Việt Nam Chúa Trịnh Kiểm đang cai trị. (Đời vua Lê Thánh Tôn Việt Nam đã có tới tỉnh Phú Yên).

%d bloggers like this: