Khai Phi's Website

Tuyên Tuyên bố của Ngô Đình Diệm, Tổng Thống (1955-63) Việt Nam Cộng Hoà

Ngô Đình Diệm
Tổng Thống (1955-63)
Việt Nam Cộng Hòa

1. “Tôi tiến hãy theo tôi, tôi lùi hay giết tôi, tôi chết hãy trả thù cho tôi”
Tuyên bố của Ngô Đình Diệm, Tổng Thống (1955-63) Việt Nam Cộng Hoà
2. “Chỉ có dân miền Trung mới có khả năng lãnh đạo quốc gia, dân miền Bắc hợp với buôn bán, còn dân miền Nam chỉ làm tướng võ biền”
Tuyên bố của Ngô Đình Diệm, Tổng Thống (1955-63) Việt Nam Cộng Hoà
3. “With regard to security, the frontiers of the United States do not stop at the Atlantic and Pacific Coasts, but extent, in South East Asia, to the Ben Hai river, which partitions Viet-Nam at the 17th parallel, and forms the threatened border of the Free World, which we all cherish”
“Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới của Mỹ không ngừng tại bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương mà kéo dài ở Đông Nam Á tới sông Bến Hải, con sông chia xẻ Việt Nam tại vĩ tuyền 17 và làm thành biên giới bị đe dọa của Thế Giới Tự Do mà tất cả chúng ta đều quý và bảo vệ”_Khai Phi dịch.
Tuyên bố của Ngô Đình Diệm, Tổng Thống (1955-63) Việt Nam Cộng Hoà ngày 13 tháng 5 năm 1957, tại khách sạn Waldorf-Astoria ở New York, trong bữa ăn trưa do Thị Trưởng New York chiêu đãi.

%d bloggers like this: