Khai Phi's Website

The Status Quo of Taiwan_Tình Trạng Hiện Hữu của Đài Loan

The Status Quo of Taiwan is the situation of Taiwan (1) as it is now.
The U.S. do not want China to invade Taiwan and China does not want Taiwan to be a nation.
If China invades Taiwan, it could make Taiwan a kind of North Korea.
If Taiwan is a nation, it could be a kind of South Korea.

Khai Phi

(1) Taiwan was a nation.
King Qianlong of the Ching Dynasty sent an army to take Taiwan. After a period of time he ordered the army to withdraw .
In 1949 President Chiang Kai-shek moved his army from China to Taiwan after his defeat to Mao Zedong. When ruling Taiwan Chiang killed 50,000 Taiwanese.

Tình Trạng Hiện Hữu của Đài Loan là tình trạng của Đài Loan (1) như bây giờ.
Mỹ không muốn Trung Quốc xâm lăng Đài Loai và Trung Quốc không muốn Đài Loan là một nước riêng.
Nếu Trung Quốc xâm lăng Đài Loan, Trung Quốc có thể làm Đài Loan trở thành một nước kiểu như Bắc Hàn.
Nếu Đài Loan trở thành một nước riêng, Đài Loan có thề trở thành một nước kiểu như Nam Hàn.

Khai Phi

(1) Đài Loan trước kia là một nước riêng.
Vua Càn Long nhà Thanh của Trung Hoa đã gửi một đạo quân đi chiếm Đài Loan. Sau một thời gian, Càn Long cho rút quân về.
Năm 1949 Tổng Thống Tưởng Giới Thạch di chuyển quân đội từ Trung Hoa sang Đài Loan sau khi thua Mao Trạch Đông. Trong khi cai trị Đài Loan Tưởng đã giết năm mươi ngàn người Đài Loan.

%d bloggers like this: