Khai Phi's Website

Ai Đã Trung Thành với Ngô Đình Diệm, Tổng Thống (1955-63) VNCH?

Trung thành với Ngô Đình Diệm là Đại Tá Lê Quang Tung và em là Thiếu Tá Lê Quang Triệu vì phản đối Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng đảo chính Ngô Đình Diệm mà bị giết.

Đại Tướng Nguyễn Khánh, con nuôi Ngô Đình Diệm cũng trung thành với Ngô Đình Diệm. Nguyễn Khánh đảo chính Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Để trả thù cho Ngô Đình Diệm, Nguyễn Khánh  cho bắt giam Thiếu Tá Nguyễn Văn Nhung để tra hỏi xem ai đã ra lệnh cho Nhung giết Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Nhưng Thiếu Tá Nhung đã chết trong khi bị giam.

Khai Phi

%d bloggers like this: