Khai Phi's Website

Taiwan Strait_Eo Biển Đài Loan

Contention over South China Sea – Civilsdaily

Taiwan Strait is an international waterway because it connects two areas of the high seas. Ships have a right of passage through international waterways. This right is based on customary international law and treaty arrangements.
Eo Biển Đài Loan là một đường thủy quốc tế bởi vì nó nối liền hai khu vực biển khơi. Tàu có quyền đi xuyên qua đường thủy quốc tế. Quyền này dựa trên luật tập quán quốc tế và các thỏa thuận hiệp ước.

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và dịch ra Việt Văn

Notes
In international law, international waterways are straits, canals, and rivers that connect two areas of the high seas or enable ocean shipping to reach interior ports on international seas, gulfs, or lakes that otherwise would be land-locked. International waterways also may be rivers that serve as international boundaries or traverse successively two or more states. Ships have a right of passage through international waterways. This right is based on customary international law and treaty arrangements.

%d bloggers like this: