Khai Phi's Website

Bad and Worse People_Người Xấu và Kẻ Xấu Hơn

Bad people listen to and are cheated by worse people. These two kinds of people finally harm each other.
Người xấu nghe lời và bị lường gạt bởi kẻ xấu hơn. Hai loại người này cuối cùng hại lẫn nhau.

Khai Phi

%d