Khai Phi's Website

Thương Nhiều

  

Ảnh Nàng Thơ & thi sĩ Hésiode

Ai ơi, người có khi nào:
Thương nhiều, lòng bỗng tình trào ra thơ ?

Khai Phi

Gửi
Bái (Lạc Thủy Đỗ Quý Bái)
Buồn (Dư Thị Diễm Buồn)
Đồ Cóc (Nguyễn Tam Thanh, M.D.)
Gaston Nguyễn Văn Phi Long, M.D.
Hạnh (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)
Lang (Pham Phan Lang)
Loan (Hồng Loan)
Long (Hoàng Long)
Mai Phạm
Nga (Ý Nga, Nguyễn Thị Nga)
Nguyễn Tâm Hàn
Nguyệt (Cao Minh Nguyệt)
Nguyệt (Quách Như Nguyệt)
Tha Nhân (Trần Chương Lương)
Tím (Nguyễn Thị Tím)
Tuyết (Linda Võ Thị Tuyết)

%d