Khai Phi's Website

Thương Nhiều

  

Ảnh Nàng Thơ & thi sĩ Hésiode

Ai ơi, người có khi nào:
Thương nhiều, lòng bỗng tình trào ra thơ ?

Khai Phi

Gửi
Bái (Lạc Thủy Đỗ Quý Bái)
Buồn (Dư Thị Diễm Buồn)
Gaston Nguyễn Văn Phi Long
Hạnh (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)
Lang (Pham Phan Lang)
Loan (Hồng Loan)
Long (Hoàng Long)
Nga (Ý Nga, Nguyễn Thị Nga)
Nguyệt (Cao Minh Nguyệt)
Nguyệt (Quách Như Nguyệt)
Tím (Nguyễn Thị Tím)
Tuyết (Linda Võ Thị Tuyết)

%d bloggers like this: