Khai Phi's Website

Jane Fonda: A Really Special Actress_Jane Fonda: Một Nữ Diễn Viên Thật Đặc Biệt 

“I’d rather lose a job than sleep with a guy to get it”
“Tôi thà mất một việc làm hơn là ngủ với một gã để được việc làm đó”

Jane Fonda

Jane Fonda and Lily Tomlin

At 85 and 83 Jane Fonda and Lily Tomlin have been pals for 45 years. They genuinely admire each other’s talents. They share a sense of humor. They’re proud of getting older.
Ở tuổi 85 và 83, Jane Fonda và Lily Tomlin đã là bạn thân trong 45 năm. Họ thật sự ngưỡng mộ tài nhau. Họ chia sẻ một cảm giác hài hước. Ho hãnh diện trở về già.

Actress Jane Fonda poses for a portrait in 1984 in Los Angeles, California.

Jane Fonda

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và dịch sang tiếng Việt

%d