Khai Phi's Website

9 Safest Places to Retire Abroad for Less Than $2000 a Month_9 Nơi An Toàn Nhất để Về Hưu Sống ở Nước Ngoài Mỗi Tháng dưới $2000

Copy this link into a Search box and press Enter:
Chép link này vào hộp Search và nhấn Enter:

https://www.yahoo.com/finance/news/9-safest-places-retire-abroad-150013690.html

9. Ireland
2022 average monthly cost of living: $1,974
Giá sinh hoạt trung bình mỗi tháng năm 2022: $1,974
8. Canada
2022 average monthly cost of living: $1,832
7. New Zealand
2022 average monthly cost of living: $1,669
6. Denmark
2022 average monthly cost of living: $1,665
5. Austria
2022 average monthly cost of living: $1,467
4. Japan
2022 average monthly cost of living: $1,171
3. Slovenia
2022 average monthly cost of living: $1,059
2. Czech Republic
2022 average monthly cost of living: $1,007
1. Portugal
2022 average monthly cost of living: $977

Methodology: To find the safest places to retire abroad for $2,000 per month, GOBankingRates first used Institute for Economics and Peace data to find (1) the safest countries in the world. GOBankingRates then used LivingCost.org to find the (2) average monthly cost of living for each selected country. All data was collected on and up to date as of October 6, 2022.
Phuơng Pháp: Chép Institute for Economics and Peace data vào hộp Search và nhấn Enter để tìm (1) những nước an toàn nhất trên thế giới. Chép LivingCost.org vào hộp Search và nhấn Enter để tìm (2) giá sinh hoạt trung bình hàng tháng của mỗi một nước muốn biết. Tất cả dữ kiện (data) đã được sưu tầm và cập nhật ngày 6 tháng 10 năm 2022.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Copy this link into a Search box and press Enter:
Chép link này vào hộp Search và nhấn Enter:

https://www.worldatlas.com/articles/safest-countries-in-the-world.html

 

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi

%d