Khai Phi's Website

Kêu Gọi Vùng Lên

Vùng lên ôi khó biết là bao !!!
Tổ quốc Cộng Quân chiếm đã lâu …  (1)
Trong nước vùng lên chỉ … bị nhốt !!!
Ngoại quốc … “vùng lên” … “chỗ đó” sao ???

Khai Phi
(Sau khi đọc bài thơ Trả Lời Bài Thơ Vùng Lên của Đồ Cóc)  .
(1)  : Việt Cộng chiếm nửa Việt Nam năm 1954 , chiếm hết Việt Nam năm 1975 .

%d