Khai Phi's Website

Life Is an Ocean of Pain ? Life Is Absurd ?_ Đời Là Bể Khổ ? Đời Là Phi Lý ?

Man and animals are forced to be born and eat each other to survive. So life is an ocean of pain ? And life is absurd ?

Người ta và sinh động vật bị ép buộc sinh ra và ăn thịt lẫn nhau để sống còn. Vậy cuộc đời là bể khổ ? Và cuộc đời là phi lý ?

C_est_du_rarement_vu_311-3-1-21(1)

 

C’est du rarement vu_It’s rarely seen

Vegetarians do not involve in killing for food.
Ăn chay không liên can đến giết để ăn thịt.

Khai Phi

%d