Khai Phi's Website

Reliable Person_Người Có Thể Tin Cậy

You are my reliable person because you are capable, you are fair to me about money, you are not lazy, and you do not betray me.
Bạn là người tôi có thể tin cậy vì bạn có khả năng, bạn công bằng với tôi về tiền bạc, bạn không lười biếng, và bạn không phản bội tôi.

Khai Phi

%d bloggers like this: