Khai Phi's Website

Thằng Ma Thòng Lòng_Embarkment Scanning

Scanner a` l’embarquement: enfin les premie`res images !
Máy dò lúc lên máy bay : kết quả của chờ đợi những hình ảnh đầu tiên !
Embarkment scanning: finally the first images !

_Ê bồ , người đẹp tuyệt trần .
Chờ coi máy sẽ lột nàng hết ra …

_Chu choa ơi là chu choa ,
Ai ngờ gặp phải thằng ma … thòng lòng !

Khai Phi Hạnh Nguyên

Ảnh do người đẹp Email Friend Duy Ánh sưu tầm

 

%d