Khai Phi's Website

Majority of People_Đa Số Người Ta

“A lie doesn’t become truth, wrong doesn’t become right, and evil doesn’t become good just because it’s accepted by a majority.”

Matthew Smith 

“Nói dối không thành sự thật, sai lầm không trở nên đúng, và ác không trở thành thiện chỉ vì đã số người ta chấp nhận nói dối, sai và ác.”

Khai Phi dịch sang tiếng Việt_Vietnamese translation by Khai Phi

%d bloggers like this: