Khai Phi's Website

The Most Precious Thing_Cái Quý Giá Nhất

Why do people keep asking each other “How are you? although they are actually healthy?_Tại sao người ta cứ hỏi nhau “Mạnh khỏe không?” mặc dầu họ đang mạnh khỏe?
Because health is the most precious thing._ Bởi vì sức khỏe là quý giá nhất.

Many people let their desires harm their health sometimes fatally because they do not know or forget health is the most precious thing._Nhiều người để dục vọng làm hại sức khoẻ đôi khi đến chết bởi vì họ không biết hoặc quên đi sức khỏe là quý giá nhất.

Khai Phi

%d bloggers like this: