Khai Phi's Website

Medical Doctors and Registered Nurses_Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá

People learn what is real (Medicine) and then graduate as Medical Doctors and Registered Nurses. Practice of Medicine uses what is real and requires practicioners to be friendly and helpful. MDs and Registered Nurses are friendly and helpful. They are respected. People like them and many are grateful to them._Người ta học những gì có thật (Y Khoa) rồi thi đỗ Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá. Hành nghề Y Khoa dùng những gì có thật và cần phải thân thiện và giúp đỡ bệnh nhân. Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá thân thiện và giúp đỡ bệnh nhân. Bởi vậy người ta kính trọng Bác Si Y Khoa và Y Tá. Nhiều người thích Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá. Nhiều người khác lại mang ơn Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá.

I wonder if MDs and Registered Nurses think there are real things such as Heaven, Nirvana, etc._Tôi tự hỏi không biết Bác Sĩ Y Khoa và Y Ta có nghĩ rằng Thiên Đường và Niết Bàn, vân vân là có thật không?

Khai Phi

%d