Khai Phi's Website

Heaven and Hell_Thiên Đường và Địa Ngục

A better life and a happy life are Heaven._Đời sống tốt hơn và đời sống hạnh phúc là Thiên Đường.
Love, good people, and science and technology create a better life and a happy life._Tình thương, người tốt và khoa học kỹ thuật tạo ra đời sống tốt hơn và đời sống hạnh phúc.
Bad people are Hell._Kẻ xấu là Địa Ngục.

Khai Phi

%d