Khai Phi's Website

Belief_Sự Tin Tưởng

Believing your spouse is faithful to you is already tough because you have to find proof for that.
Why do you believe in sayings that have no proof ?
Tin vợ hoặc chồng trung thành với mình không ngoại tình đã là khó vì bạn phải có bằng chứng về việc này.
Tại sao bạn lại đi tin kẻ nói ra những điều không có bằng chứng ?

Khai Phi

%d bloggers like this: