Khai Phi's Website

People Would …_Người Ta Có Thể …

No matter who people are,
Either they would be responsible, fair, friendly and helpful
Or they would do any bad things.
Dù người ta là ai,
Người ta hoặc có thể là kẻ có trách nhiệm, công bằng, thân thiện và giúp đỡ người khác; hoặc có thề là kẻ làm bất cứ những gì xấu.

Khai Phi

%d