Khai Phi's Website

Love in Man and Animals_Tình Thương của Người và Loài Vật

Female animals love their pups more consistently than women love their children. In other words, female animals always love their pubs, women may not love their children.
Con vật cái thương con bền bỉ hơn đàn bà thương con. Nói một cách khác, con vật cái luôn luôn thương con, đàn bà có thể không thương con.

Khai Phi

%d