Khai Phi's Website

Tan Vỡ

Khi tình vỗ cánh bay rồi ,
Kẻ đi nào khác bụi đời mắt cay .
Hơi đâu buồn hận lâu dài .
Người muôn đấng của vạn loài xưa nay … (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Người muôn đấng của vạn loài , tục ngữ
Việt Nam , ý nói có muôn hạng người và có  
vạn loại đồ vật .

%d