Khai Phi's Website

Tears Dropped From My Eyes …_Mắt Tôi Rơi Lệ …

Tears dropped from my eyes when I read about Pham Phan Lang, Cao Minh Nguyet, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Hoang Long, Luc Lan Anh, etc because I was a painful mounner when I was just a toddler until my forty nine. I couldn’t tell my stories to anyone until recently to my wife.
How can I write about my stories ? No, I can’t.  

Mắt tôi rơi lệ khi đọc về Phạm Phan Lang, Cao Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Long, Lực Lan Anh, vân vân bởi vì đời tôi tang tóc buồn đau ngay từ lúc tôi chỉ là một đứa trẻ thơ cho đến khi 49 tuổi. Tôi đã không nói được ra lời những chuyện này của tôi với ai cho đến khi mới đây với vợ tôi.
Tôi làm sao có thể viết về những chuyện này ? Không, tôi không thể nào.

Khai Phi

%d