Khai Phi's Website

Lá Thư_The Letters

Lá Thư :  Đoàn Chuẩn-Từ Linh_The Letters : Doan Chuan – Tu Linh

Nhớ tới mùa thu  năm xưa gửi nhau  phong thư  ngào ngạt hương._I remembered we sent to each other perfumed love letters in Autumn.
Nét bút đa tình  lả lơi._Our writing was beautiful and full of love.
Nhớ phút ngập ngừng  lòng giấy viết rằng  chờ đến  kiếp nào._I remembered my shy hesitancy when I wrote how longer I had to wait for our marriage.
Tình đầu trong  gió mùa  người yêu ơi._It was our first love in the monsoon, darling!
Em nay về đâu  phong thư còn đây. Your letter still remained here and where were you actually ?
Nhớ nhau  tìm trong  ánh sao._ I missed you, looking at the stars.
Nhớ tới ngày nào  cùng bước đến cầu  ngồi xõa  tóc thề. _I remembered the day you walked with me to a bridge, your beautiful hair fell on your shoulders.
Hẹn lời ân ái  trôi tới bến nào  hình dáng  thuyền yêu._We then sat on a nice boat and promised to be together forever.
Thời gian.. như xoá lời  yêu thương._Time seemed to erase our love words.
Thời gian.. phai dần  màu bao  lá thư._And time faded our love letters.
Anh quay về đây  đốt tờ thư  quên đi  niềm ân ái  ngàn xưa._I came back here and burned our letters, trying to forget our love.
Ái ân  theo tháng  năm tàn,  ái ân  theo tháng  năm vàng._Love withered with time like yellow leaves.
Tình người nghệ sĩ phai rồi._My love already faded.

Nhớ tới mùa thu năm nao mình anh  lênh đênh rừng cùng sông._I remembered in Autumn I took adventures alone travelling through the woods and river.
Chiếc lá thu dần  vàng theo._Time made leaves get yellow.

Nhớ tới ngày nào  cùng bước đến cầu  ngồi xõa  tóc thề._I remembered the day you walked with me to a bridge, your beautiful hair fell on your shoulders. Còn đâu  ân ái..  chăng..  người xưa_Our love has been gone, darling.

 

Thời gian.. như xoá lời  yêu thương._Time seemed to erase our love words.
Thời gian.. phai dần  màu bao  lá thư._And time faded our love letters.
Anh quay về đây  đốt tờ thư  quên đi  niềm ân ái  ngàn xưa._I came back here and burned our letters, trying to forget our love.
Ái ân  theo tháng  năm tàn,  ái ân
  theo tháng  năm vàng._Love withered with time like yellow leaves.
Tình người nghệ sĩ phai rồi._My love already fa
ded.

Nhớ tới mùa thu năm nao mình anh lênh đênh rừng cùng sông._I remembered in Autumn I took adventures alone travelling  through the woods and river.
Chiếc lá thu dần vàng theo._ T
ime made leaves get yellow.
Nhớ tới ngày nào  cùng bước đến cầu  ngồi xõa  tóc thề._I remembered the day you walked with me to a bridge, your beautiful hair fell on your shoulders. Còn đâu  ân ái..  chăng..  người xưa_Our love has been gone, darling.

Translation into plain English by Khai Phi

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

Ca sĩ Trần Thái Hòa

%d