Khai Phi's Website

Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ_I Sent You a Poem Hat

The poem hat (that has verses on it)

Location of Nghe An within Vietnam : Vị trí của Nghệ An trong Việt Nam

Anh gửi  cho em  chiếc nón  bài thơ  xứ Nghệ  mang  hình bóng  quê hương._I sent you a poem hat that was made in Nghe An and brought a national image. Lợp  vào đây  trăm mến  ngàn thương._I covered it with all my love for you. 
Nón  bài  thơ,  em  đội nón  bài thơ  đi  đón ngày  hội mới._You wore the poem hat to go welcoming the new festival. Nước  non ta nay  một giải  vẹn toàn như  chiếc nón bài thơ._Our country has now  been united completely like the round poem hat.
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ,
Anh  gửi tặng  nón bài thơ  quê mẹ._I sent you a poem hat of our home land. Gửi cho em  dòng sông cửa bể,  cả vầng trăng  và cả trời xanh._With its river and port, even its moon and blue sky. Nước  dưới sông  có khi đầy  khi cạn,  trăng  trên trời  khi tỏ  khi mờ._Water in the river goes up and down, the moonlight is either bright or dim.  Tình  đôi ta  từ bấy  đến giờ  vẫn tròn  như chiếc nón  bài thơ,_But our love has been perfect like the round poem hat so far.

ơ ơ ơ ơ ơ
Anh gửi  cho em  chiếc nón  bài thơ  xứ Nghệ  mang  hình bóng  quê hương._I sent you a poem hat that was made in Nghe An and brought a national image. Lợp  vào đây  trăm mến  ngàn thương._I covered it with all my love for you.
Nón  bài  thơ,  em  đội nón  bài thơ  đi  đón ngày  hội mới._You wore the poem hat to go welcoming the new festival. Nước  non ta nay  một giải  vẹn toàn như  chiếc nón bài thơ.  Our country has now been united completely like the round poem hat.
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
Anh
gửi tặng  nón bài thơ  quê mẹ._I sent you a poem hat of our home land. Gửi cho em  dòng sông cửa bể cả vầng trăng  và cả trời xanh._With its river and port, even its moon and blue sky. Nước  dưới sông  có khi đầy  khi cạn,  trăng  trên trời  khi tỏ  khi mờ. _Water in the river goes up and down, the moonlight is either bright or dim.  Tình  đôi ta  từ bấy  đến giờ  vẫn tròn  như chiếc nón  bài thơ._But our love has been perfect like the round poem hat so far.
ơ ơ ơ ơ ơ

Anh gửi  cho em  chiếc nón  bài thơ  xứ Nghệ  mang  hình bóng  quê hương._I sent you a poem hat that was made in Nghe An and brought a national image. Lợp  vào đây  trăm mến  ngàn thương._I covered it with all my love for you. 
Nón  bài  thơ,  em  đội nón  bài thơ  đi  đón ngày  hội mới._You wore the poem hat to go welcoming the new festival. Nước  non ta nay  một giải  vẹn toàn như  chiếc nón bài thơ._Our country has now been united completely like the round poem hat.
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
Anh  gửi tặng  nón bài thơ  quê mẹ._I sent you a poem hat of our home land. Gửi cho em  dòng sông cửa bể,  cả vầng trăng  và cả trời xanh._With its river and port, even its moon and blue sky. Nước  dưới sông  có khi đầy khi cạn,  trăng  trên trời  khi tỏ  khi mờ._Water in the river goes up and down, the moonlight is either bright or dim. Tình  đôi ta  từ bấy  đến giờ  vẫn tròn  như chiếc nón…, vẫn tròn  như chiếc nón  bài thơ.. anh tặng.. em…_But our love has been perfect so far like the round poem hat … like the round poem hat … I sent … you …

Translation into plain English by Khai Phi

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

%d