Khai Phi's Website

Who Do You Live For?_Bạn Sống Cho Ai?  

1. You live for yourself because you want to live as long as possible.
2. You live for your children who need your care. You must take care of them because you forced them to be born.
3. You live for your spouse who needs your help.
4. You live for your spouse and children who love you and do not want you to die.
1. Bạn sống cho chính bản thân bạn vì bạn muốn sống càng lâu càng tốt.
2. Bạn sống cho con của bạn cần sự chăm sóc của bạn. Bạn có bổn phận phải chăm sóc chúng vì bạn đã ép buộc chúng sinh ra.
3. Bạn sống cho vị hôn phối của bạn cần sự giúp đỡ của bạn.
4. Bạn sống cho vị hôn phối và con của bạn thương yêu bạn không muốn bạn chết.

Khai Phi

%d