Khai Phi's Website

The Royal Family Law_Luật Hoàng Gia

1. If you were born to a queen, you have automatically been a crown prince, a prince, a crown princess, or a princess. And you have automatically had the noble title Duke or Duchess._Nếu bạn là con một Nữ Hoàng, bạn tự động là một vương miện hoàng tử, một hoàng tử, một vương miện công chúa, hoặc một công chúa. Và bạn tự động được tước hiệu quý phái Công Tước hoặc Nữ Công Tước.  
2. If you were born to a princess, you have automatically been a crown prince, a prince, a crown princess, or a princess. And you have automatically had the noble title Duke or Duchess._Nếu bạn là con một công chúa, bạn tự động là một vương miện hoàng tử, một hoàng tử (prince Harry), một vương miện công chúa, hoặc một công chúa. Và bạn tự động được tước hiệu quý phái Công Tước hoặc Nữ Công Tước.
3. If you marry a king, you automatically become a queen and have the noble title Duchess. Nếu bạn kết hôn với một ông vua, bán tự động thành hoàng hậu và có tước hiệu quý phái Nữ Công Tuoc.
4. If you marry a crown prince, you automatically become a princess and have the noble title Duchess. When your husband ascends the throne, you automatically become a queen and have the new noble title Duchess. Nếu bạn kết hôn với một vương miện hoàng tử, bạn tự động thành công chúa và có tước hiệu quý phái Nữ Công Tuoc. Khi chồng bạn lên ngôi vũạ, bán tự động thành hoàng hậu và có tước hiệu quý phái Nữ Công Tước mới.
5. If you marry a prince, you automatically become a princess and have the noble title Duchess. Nếu bạn kết hôn với một hoang tử, bạn tự động thành công chúa và có tước hiệu quý phái Nữ Công Tước.

Khai Phi

%d