Khai Phi's Website

Bạch Đằng Giang

Sông Bạch Đằng

Muôn quân Nam ngày đó reo hò
Xông thẳng tới quân thù
Trên dòng nước xanh màu ,
Bạch Đằng Giang …

Bạch Đằng Giang , Bạch Đằng Giang !
Muôn tên bay chụp tới chiến thuyền
Đang kẹt giữa chông ngầm
Trên dòng nước hãi hùng ,
Bạch Đằng Giang …

Bạch Đằng Giang , Bạch Đằng Giang !
Đoàn quân Nam tiến xuôi dòng …
Đoàn quân Nam tấn công thuyền …

Bạch Đằng Giang , Bạch Đằng Giang !
Muôn quân Nam đại phá quân thù
Trong trận chiến thư hùng ,
Trên dòng nước huy hoàng ,
Bạch Đằng Giang .

Bạch Đằng Giang …
Nước vẫn xuôi dòng …
Sóng vỗ oai hùng …
Chiến thắng Bạch Đằng Giang !!!

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d