Khai Phi's Website

Bến Cũ_Nhạc và lời : Anh Việt

Bên ấy  ngày xưa  người đi  vấn vương  biệt ly .
Gió cuốn  muôn phương  về đây.
Thấy bóng  người về  hay chăng ?
Xa nhau  bến xưa  ngày ấy .
Anh đi  thế thôi  từ đây .
Sầu chết  bên lòng
Hồn nặng  nhớ mong .
Biết đi  sầu  em mong ,
Nhưng ngàn  dân  đang ngóng ,
Dưới trời  gió mưa
Làn gió  chiều đưa .
Xa nhau  bến xưa  ngày ấy .
Anh như  bóng mây  hồng trôi.
Về chốn  xa vời
Lòng nặng  nhớ mong .
Cố quên  sầu  thương đi .
Anh nguyện  đi  theo gió .
Chớ buồn  khóc chi
Càng khổ  người đi .

Bến ấy  chiều sương  chờ mong  vấn vương  lòng ta .
Gió cuốn  mây trôi  về đâu .
Cố nén  sầu lòng  bao năm .

   

 Xa nhau  bến xưa  ngày ấy .
 Anh như  bóng mây  hồng trôi .
 Về chốn  xa vời
 Lòng nặng  nhớ mong .
 Cố quên  sầu  thương đi .
 Anh nguyện  đi  theo gió .
 Chớ buồn  khóc chi
 Càng khổ  người đi 

Bến ấy  chiều sương  chờ mong  vấn vương  lòng ta .
Gió cuốn  mây trôi  về đâu .
Cố nén  sầu lòng .. bao .. năm

Khai Phi Hạnh Nguyên sưu tầm và ngắt câu để hát

Phuong Hong Hanh
%d