Khai Phi's Website

Unchained Melody_Dòng Tình Ca

Oh my love , my darling !
Ôi , em , em dấu yêu !
I’ve hungered for your touch .
Anh hằng khao khát được sát vào em .
A long lonely time .
Đã một thời gian dài , anh cô đơn .
Time goes by so slowly ,
Thời gian trôi quá lâu
And time can do so much .
Và thời gian có thể làm được biết bao nhiêu điều .
Are you still mine ?
Em còn yêu anh không ?
I need your love , I need your love .
Anh cần tình yêu của em , anh cần tình yêu của em .
God speed your love to me !
Cầu xin Trời mau đem tình yêu của em đến cho anh !
Lonely rivers flow to the sea , to the sea ,
Dòng sông cô đơn chảy ra biển , chảy ra biển ,
To the open arms of the sea .
Chảy vào vòng tay mở rộng của biển .
Lonely rivers sigh .
Dòng sông cô đơn than thở .
Wait for me , wait for me !
Hãy chờ anh , hãy đợi chờ anh !
I’ll be coming home , wait for me !
Anh sắp trở về , hãy chờ anh !

Are you still mine ?
Em còn yêu anh không ?
I need your love , I need your love .
Anh cần tình yêu của em , anh cần tình yêu của em .
God speed your love to me !
Cầu xin Trời mau đem tình yêu của em đến cho anh !

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra văn xuôi tiếng Việt

Jo A Ram ‘s violin solo of Unchained Melody :

 

%d bloggers like this: