Khai Phi's Website

Elderly Sex Life_Đời Sống Tình Dục Người Già

An elderly couple went into a doctor. They told the doctor,
We’re having some trouble with our sex life. Could you watch and offer some suggestions?
Một cặp cao niên đi khám bác sĩ. Họ bảo bác sĩ,
Chúng tôi bị rối loạn đời sống tình dục. Bác sĩ có thể xem và cho biết ý kiến không?
The doctor replied, I’m not a sex therapist. You should find someone else.
Bác sĩ trả lời, Tôi không phải là nhân viên điều trị tình dục. Ông bà nên tìm người khác.
The couple said, No, no, we trust you.
Cặp cao niên nói, Không, không, chúng tôi tin cậy bác sĩ.
After watching them have sex, the doctor said, You don’t seem to be having any troubles. I wish my sex life was as good. I can’t give you any suggestions.
Sau khi xem họ làm tình, bác sĩ nói, Ông bà không có vẻ đang bị rối loạn gi. Tôi mong đời sống tình dục của tôi được tốt như của ông bà vừa rồi. Tôi không thể có ý kiến gì.”
This was repeated the next week and also the third week. After they had finished on the third week, the doctor said, You aren’t having any trouble at all. Is this your idea of kinky sex?
Cảnh này được diễn lại tuần tới và cũng tuần thứ ba. Sau khi cặp cao niên làm tình xong vào tuần thứ ba, bác sĩ nói, Ông bà hiện chẳng có rối loạn gì cả. Đây có phải là ý nghĩ về tình dục kỳ cục của ông bà không?”
The man replied, No, actually the problem is if we have sex at my house, my wife will catch us. If we have sex at her house, her husband will catch us. The motel charges us $50, and we can’t afford that. But you only charge $35, and medicare pays half of that.”
Người đàn ông đáp, Không, hiện vấn đề là nếu chúng tôi làm tình tại nhà tôi, chúng tôi sẽ bị vợ tôi bắt gặp. Nếu chúng tôi làm tình tại nhà bà đây, chúng tôi sẽ bị chồng bà bắt gặp. Phòng ngủ tính chúng tôi 50 đô la chúng tôi không trả nổi. Nhưng bác sĩ chỉ tính chúng tôi 35 đô la và chúng tôi được medicare (*) trả cho một nửa.”

Translation into Vietnamese by Khai Phi Hanh Nguyen
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang tiếng Việt

(*) Medicare là chương trình phụ cấp y tế cho người già có làm việc ít nhất 10 năm tại Mỹ.

%d