Medical Doctors and Registered Nurses_Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá

People learn what is real (Medicine) and then graduate as Medical Doctors and Registered Nurses. Practice of Medicine uses what is real and requires practicioners to be friendly and helpful. MDs and Registered Nurses are friendly and helpful. They are respected. People like them and many are grateful to them._Người ta học những gì có thật (Y Khoa) rồi thi đỗ Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá. Hành nghề Y Khoa dùng những gì có thật và cần phải thân thiện và giúp đỡ bệnh nhân. Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá thân thiện và giúp đỡ bệnh nhân. Bởi vậy người ta kính trọng Bác Si Y Khoa và Y Tá. Nhiều người thích Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá. Nhiều người khác lại mang ơn Bác Sĩ Y Khoa và Y Tá.

I wonder if MDs and Registered Nurses think there are real things such as Heaven, Nirvana, etc._Tôi tự hỏi không biết Bác Sĩ Y Khoa và Y Ta có nghĩ rằng Thiên Đường và Niết Bàn, vân vân là có thật không?

Khai Phi

The Most Precious Thing_Cái Quý Giá Nhất

Why do people keep asking each other “How are you? although they are actually healthy?_Tại sao người ta cứ hỏi nhau “Mạnh khỏe không?” mặc dầu họ đang mạnh khỏe?
Because health is the most precious thing._ Bởi vì sức khỏe là quý giá nhất.

Many people let their desires harm their health sometimes fatally because they do not know or forget health is the most precious thing._Nhiều người để dục vọng làm hại sức khoẻ đôi khi đến chết bởi vì họ không biết hoặc quên đi sức khỏe là quý giá nhất.

Khai Phi

Dolly Parton

Date and place of birth; marriage_Ngày và nơi sinh; kết hôn

Born: Dolly Rebecca Parton
January 19, 1946 (age 77)
Pittman Center, Tennessee, U.S.
Spouse: Carl Dean (m. 1966)_Dolly Rebecca Parton sinh ngày 19 tháng 1 năm 1946, tại Pittman Center, Tennessee, U.S.; kết hôn với Carl Dean năm 1966

Copy the link below into a Search box and press Enter:_Chép link dưới đây vào Search box và nhấn Enter:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dolly_Parton

Dolly Parton receives $100 million award from Jeff Bezos: “I will do my best to do good things with this money”_Dolly Parton nhận $100 triệu tiền thưởng của Jeff Bezos:_”Tôi sẽ cố gắng hết sức làm những việc tốt với số tiền này”

Country music superstar Dolly Parton is no stranger to charitable giving._Ngôi sao hạng siêu của nhạc Dân Gian Dolly Parton ai cũng biết về việc cho tiền từ thiện.

In 2020, she donated $1 million to Vanderbilt University’s coronavirus research, which helped create Moderna’s Covid-19 vaccine. In 2021, she raised $700,000 to help victims of flooding in Tennessee._Năm 2020, nàng tặng $1 triệu cho cuộc nghiên cứu về coronavirus của trường Đại Học Vanderbilt, cuộc nghiên cứu đã giúp tạo ra thuốc chủng ngừa Moderna’s Covid-19. Năm 2021, nàng gây quỹ được $700,000 để giúp nạn nhân bị lụt tại Tennessee.

Now, the 76-year-old singer-songwriter has another $100 million to give to any charity of her choice: On Nov. 12, Amazon founder Jeff Bezos honored Parton with his “Courage and Civility” award in recognition of her philanthropic efforts over the years._Bây giờ, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ 76 tuổi có $100 triệu khác để cho bất cứ từ thiện nào nàng chọn: Ngày 12 tháng 11, sáng lập viên Amazon Jeff Bezos đã danh dự Parton với giải thưởng “Can Đảm và Văn Minh” của ông để thừa nhận những cố gắng từ thiện của nàng qua nhiều năm.

Copy the link below into a Search box and press Enter_Chép link dưới đây vào Search box và nhấn Enter:

https://www.cnbc.com/2022/11/16/dolly-parton-receives-100-million-dollar-award-from-jeff-bezos.html

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi_Khai Phi sưu tầm và dịch sang tiếng Việt

Where Is The Proof?_Đâu Là Bằng Chứng?

There is no proof of what I say “I believe, think, and assume…” because if there had been proof, I wouldn’t have said “I believe, think, and assume…”  
Không có bằng chứng về những gì tôi nói “Tôi tin, nghĩ và cho rằng…” vì nếu có bằng chứng tôi đã không nói “Tôi tin, nghĩ và cho rằng…”  

Khai Phi

Chinese Communists Install New Bishop of Shanghai Without Vatican Approval_Cộng Sản Trung Quốc Thiết Lập Tân Giám Mục Thượng Hải Không Cần Vatican Chấp Thuận

Chinese Communists Install New Bishop of Shanghai Without Vatican Approval_Cộng Sản Trung Quốc Thiết Lập Tân Giám Mục Thượng Hải Không Cần Vatican Chấp Thuận

ROME — The Chinese Communist Party (CCP) has once again violated its 2018 agreement with the Vatican, unilaterally naming a new bishop of Shanghai without the Vatican’s okay._Đảng Cộng Sản Trung Quốc lại một lần nữa vi phạm thỏa thuận 2018 với Vatican, đơn phương phong chức một tân giám mục Thượng Hải không có sự chấp thuận của Vatican.

On Tuesday, Bishop Shen Bin was officially installed as the new bishop of Shanghai. Shen was appointed by the CCP-controlled Council of Chinese Bishops, an organization of which Shen himself is the head, and which is not recognized by the Holy See.

At his installation ceremony, Shen said he will continue the tradition of “patriotism and love” for the Church in Shanghai, pledging to adhere to the CCP’s principles of independence and self-administration and the campaign of “Sinicizing” Catholicism in China.

Vatican sources revealed that Shen’s appointment was “unilateral” — made without papal approval. While the exact details of the 2018 Sino-Vatican accord on the naming of bishops have not been made public, both parties are supposed to agree on any candidate for bishop before he can be appointed.

Bishop Shen is reportedly not liked in Shanghai and has been accused of demanding large cash donations when ordaining priests in the diocese.

The former bishop of Shanghai, Bishop Ma Daqin — who was Vatican-approved — is currently under house arrest in Sheshan Seminary in punishment for his resignation from the state-run Chinese Catholic Patriotic Association, a move he announced during his episcopal ordination ceremony in 2012.

Last November, the Holy See issued an unprecedented statement in which it expressed its “surprise and regret” over Beijing’s unilateral decision to demote Yujiang Bishop John Peng Weizhao, making him “Auxiliary Bishop of Jiangxi.”

The reassignment of Bishop Peng was accompanied by the creation of the diocese of Jiangxi, “a diocese not recognized by the Holy See,” the Vatican noted in its communiqué.

Bishop Peng is a member of the underground Catholic Church faithful to Rome and was appointed by Pope Francis in 2014 and secretly ordained as bishop of Yujiang Bishop John Peng Weizhao, making him “Auxiliary Bishop of Jiangxi.”

The reassignment of Bishop Peng was accompanied by the creation of the diocese of Jiangxi, “a diocese not recognized by the Holy See,” the Vatican noted in its communiqué.

Bishop Peng is a member of the underground Catholic Church faithful to Rome and was appointed by Pope Francis in 2014 and secretly ordained as bishop of Yujiang, for which he was held under house arrest for six months.

The Vatican message said that the relocation of Bishop Peng did not take place “in accordance with the spirit of dialogue” existing between the Vatican and the Chinese Communist Party.

Copy this link into a Search box and press Enter_Chép link này vào hộp Search (Search box) và nhấn Enter:
https://www.breitbart.com/faith/2023/04/04/chinese-communists-install-new-bishop-shanghai-without-vatican-approval/

Majority of People_Đa Số Người Ta

“A lie doesn’t become truth, wrong doesn’t become right, and evil doesn’t become good just because it’s accepted by a majority.”

Matthew Smith 

“Nói dối không thành sự thật, sai lầm không trở nên đúng, và ác không trở thành thiện chỉ vì đã số người ta chấp nhận nói dối, sai và ác.”

Khai Phi dịch sang tiếng Việt_Vietnamese translation by Khai Phi

1 2 3 78