Abe plan for land-attack counterpunch could mark major military shift for Japan_Kế hoạch Abe đánh phản công lên đất liền có thể đánh dấu một chuyển hướng quân sự lớn của Nhật Bản

Abe plan for land-attack counterpunch could mark major military shift for Japan
[Reuters] Tim Kelly and Kiyoshi Takenaka, Reuters•September 11, 2020
Kế hoạch Abe đánh phản công lên đất liền có thể đánh dấu một chuyển hướng quân sự lớn của Nhật Bản
(Tin của hãng Reuters) Tim Kelly và Kiyoshi Takenaka, Reuters September 11, 2020

By Tim Kelly and Kiyoshi Takenaka
Bài của Tim Kelly và Kiyoshi Takenaka

Copy this link into Internet Search box and press Enter or click Search
Chép link này vào hộp Internet Search và nhấn Enter hoặc click Search
https://www.yahoo.com/news/abe-plan-land-attack-counterpunch-072017915.html

TOKYO (Reuters) – Months before he announced his resignation, Prime Minister Shinzo Abe set in motion a policy change that could for the first time allow Japan’s military to plan for strikes on land targets in China and other parts of Asia.
TOKYO (Reuters) – Mấy tháng trước khi thông báo từ chức, Thủ Tướng Shinzo Abe đã cho tiến hành một thay đổi chính sách có thể lần đầu tiên cho phép quân đội Nhật Bản kế hoạch bắn phá lên những mục tiêu trên đất liền ở Trung Quốc và ở những phần đất khác của Á Châu.

Japan’s Self Defence Forces are geared toward stopping attackers in the air and the sea. The policy change would direct the military to create a doctrine for targeting enemy sites on land – a mission that would require the purchase of long-range weapons such as cruise missiles.
Lực Lượng Tự Vệ của Nhật Bản được chuẩn bị để chặn những kẻ tấn công trên không trung và biển cả. Sự thay đổi chính sách có thể chỉ đạo quân đội tạo ra một chủ thuyết nhằm vào những vị trí của kẻ thù trên đất liền – một sứ mạng có thể đòi hỏi phải mua khí giới tầm xa chẳng hạn như hỏa tiễn trên tuần dương hạm.

If adopted by the next government, the policy would mark one of the most significant shifts in Japan’s military stance since the end of World War Two. It reflects Abe’s longstanding push for a more robust military and Tokyo’s deepening concern about Chinese influence in the region.
Nếu được chính phủ kế tiếp chấp thuận, chính sách có thể đánh dấu một trong những chuyển hướng đáng kể nhất của vị thế quân sự Nhật Bản kể từ Thế Chiến Thứ Hai. Chính sách phản ảnh sự thúc đẩy lâu dài của Thủ Tướng Abe tới một quân đội mạnh mẽ và sự quan tâm sâu xa của Tokyo về ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng.

The Japanese government is worried by China’s increased military activity around disputed East China Sea islets.
Chính phủ Nhật Bản lo ngại vì hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc quanh những đảo nhỏ đang bị tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông Trung Quốc. 

“The main reason for our action is China. We haven’t really emphasised that too much, but the security choices we make are because of China,” Masahisa Sato, a lawmaker from Abe’s ruling Liberal Democratic Party who has served as a deputy defence minister and a deputy foreign minister, said in ấn interview.
“Lý do chính của hành động của chúng ta là Trung Quốc. Chúng ta từ trước đến giờ đã không thật sự nhấn mạnh điều đó quá nhiều, nhưng những chọn lựa về an ninh của chúng ta bởi vì Trung Quốc,” Masahisa Sato, một nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền của Abe đã nói trong một cuộc phỏng vấn.

Japan renounced its right to wage war after World War Two, making the issue of striking targets on land – which would entail attacks on foreign soil – contentious for its Asian neighbours, particularly China.
Nhật Bản đã chối bỏ quyền khởi tiếp chiến tranh sau Đệ Nhị Thế Chiến, làm cho vấn đề bắn phá những mục tiêu trên đất liền – có thể liên quan tới những cuộc tấn công lên lãnh thổ ngoại quốc – thành mối bất bình đối với những láng giềng Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc.

Abe said last month he was stepping down because of worsening health. Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, who is seen as less hawkish than Abe but is closely aligned with him, is expected to win the race to replace him as party leader and become premier.
Abe tháng trước nói ông từ chức vì sức khỏe trở nên quá xấu. Bộ Trưởng Bộ Nội Các Yoshihide Suga, được xem như kém diều hâu Abe nhưng đã rất sát cánh với Abe, được trông mong sẽ thắng cuộc chạy đua thay thế Abe để làm đảng truởng và thủ tướng.

GOVERNMENT POLICY
CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ

Abe instructed senior defence policymakers in June to come up with LDP proposals for the military that included a land-attack, or strike, doctrine.
Tháng Sáu Abe đã chỉ thị cho những quan chức cao cấp làm chính sách quốc phòng đưa ra những để nghị của Đảng Dân Chủ Tự Do cho quân đội bao gồm một chủ trương tấn công, hay bắn phá, lên đất liền.

That proposal will become government policy if it is included in a revised national defence strategy, which appears likely, according to two insiders, including LDP acting Secretary General Tomomi Inada.
I dont think there is much opposition to it in the LDP, Inada told Reuters. That direction doesnt change even with a new prime minister.
Bản đề nghị đó sẽ trở thành chính sách của chính phủ nếu được bao gồm trong một chính sách quốc phòng duyệt lại, chính sách này có vẻ được thi hành, theo lời của hai người trong cuộc gồm có Quyền Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ Tự Do là Tomomi Inada.
Inada nói với Reuters “Tôi không nghĩ rằng có nhiều chống đối trong Đảng Dân Chú Tự Do. Chiều hướng đó không thay đổi ngay cả đối với một thủ tướng mới”.

The military can already use long-range missiles to strike ships. It considers such plans justified because it needs to be able to destroy weapons threatening Japan. The land-attack proposal is framed using the same reasoning, according to former defence minister Itsunori Onodera.
Quân đội hiện đã có thể dùng hỏa tiễn tầm xa để bán phá tàu. Quân đội xem những kế hoạch như thế là đúng bởi vì quân đội cần có khả năng phá hủy những vũ khí đe dọa Nhật Bản. Đề nghị tấn công đất liền được thành hình với cùng một lý luận như thế, theo cựu bộ trưởng quốc phòng Itsunori Onodera.

Therefore, proponents say, Japan’s laws will not need to change. During his eight years in office, Abe pushed for but failed to achieve his goal of revising the post-war constitution’s pacifist Article 9.
Vì vậy, những đề nghị gia nói, luật pháp Nhật Bản sẽ không cần thay đổi. Trong tám năm tại chức, Abe thúc đẩy nhưng thất bại trong mục đích của mình đòi xét lại điều khoản luật thứ 9 về hòa bình của bộ hiến pháp hậu chiến (sau Thế Chiến Thứ Hai).

Japan’s National Security Council, which Abe leads and includes key cabinet officials, including Suga, convened on Friday and said in a statement it would formulate a new national security strategy by the end of the year.
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhật Bản, do Abe lĩnh đạo và bao gồm những quan chức then chốt của bộ nội các gồm Suga, họp hôm Thứ Sáu đã tuyên bố rằng hội đồng có thể sẽ đưa ra công thức cho một chiến lược an ninh quốc gia mới vào cuối năm nay (2020).

“There is a question of whether intercepting attacks alone is sufficient to protect peace, lives and people’s livelihoods,” it said in the statement.
Hội đồng nói “Có một thắc mắc là ngăn chặn tấn công thôi có đủ để bảo vệ hòa bình, sinh mạng và cách sinh nhai (cách kiếm ăn) của dân chúng không”.

U.S.-made BGM-109 Tomahawk cruise missiles would be ăn option for land-attack weapons, said Katsutoshi Kawano, who until last year was Japan’s most senior military officer, the Chairman of Self Defense Forces Chief of Staffs.
Hỏa tiễn tuần dương Tomahawk BGM-109 làm tại Mỹ có thể là một chọn lựa làm khí giới tấn công lên đất liền, Katsutoshi Kawano, cho tới năm ngoái đã là quan chức quân sự cao cấp nhất của Nhật Bản, Chủ Tịch Các Tham Mưu Trưởng Bộ Quốc Phòng, đã nói.

Tomahawks can hit targets 2,500 kilometres (1,553 miles) away. That would put most of China and much of the Russian Far East within range.
Tomahawks có thể bắn trúng mục tiêu xa 2,500 cây số (1,553 dặm). Như vậy phần lớn Trung Quốc và nhiều phần nước Nga Viễn Đông đều ở trong tầm bắn.

“Japan could probably have strike capability within five years,” Kawano said. “A full strike package including targeting satellites and electronic warfare components would, however, be far more expensive and take more than 10 years to acquire.”
Kawano nói “Nhật Bản có lẽ có thể có khả năng bắn phá trong vòng năm năm. Toàn bộ khả năng bắn phá bao gồm những mục tiêu vệ tinh và các thành phần chiến tranh điện tử tuy nhiên có thể tốn kém hơn nhiều và mất mười năm để đạt tới”.

In the meantime, Japan would have to rely on the United States for intelligence and surveillance.
Trong khi chờ đợi, Nhật Bản có lẽ phải trông cậy vào tình
báo và sự theo dõi của Mỹ.

POLITICS
CHÍNH TRỊ

To move the proposal forward, the next government will need to complete a midterm procurement plan as well as the revised defence strategy promised by the NSC by the end of December, before the defence ministry submits its annual budget request.
Để thúc đẩy bản đề nghị tiến tới, chính phủ mới sẽ cần hoàn thành một nửa kế hoạch về nhu cầu (về những vũ khí bắn phá) cũng như có được chiến lược quốc phòng duyệt lại đã được hứa hẹn bởi Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, vào cuối tháng Mười Hai, trước khi bộ quốc phòng nộp bản xin ngân sách mỗi năm .

That could meet resistance from the LDP’s coalition partner, the Buddhist-backed Komeito, which worries such a move would antagonise China and threaten Japan’s war-renouncing constitution.
Việc đó có thể gặp sự chống đối của thành viên của Đảng Dân Chủ Tự Do hòa hợp, của Đảng Komeito được Phật Giáo ủng hộ, những người này lo ngại rằng một chuyển động như thế có thể chống Trung Quốc và đe dọa hiến pháp từ chối chiến tranh của Nhật Bản.

“It could spark an arms race and raise tension. It would be technically difficult and would require huge investment,” Komeito leader Natsuo Yamaguchi said in an interview. “This is something that has to be thought seriously about under the new Prime Minister.”
Natsuo Yamaguchi, thủ lĩnh đảng Komeito, nói trong một cuộc phỏng vấn “Việc đó có thể làm bùng nổ một cuộc chạy đua vũ khí và gây căng thắng, có thể khó khăn về kỹ thuật và có thể đòi hỏi một sự đầu tư khổng lồ. Đây là điều phải suy nghĩ thận trọng dưới thời Thủ Tướng mới”.

Even some LDP’s security hawks, including one of Suga’s leadership rivals, former defence minister Shigeru Ishiba, see a potential downside to acquiring long-range cruise missiles.
Ngay cả vài điều hâu về an ninh của Đảng Dân Chú Tự Do, gồm một trong những đối thủ của sự lĩnh đạo của Suga là cựu bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba, nhìn thấy có thể có sự bất lợi trong việc có được hóa tiễn tầm xa. 

What happens if “the United States asks Japan to fire them, and we don’t want to?” he asked.
Ishiba hỏi “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mỹ yêu cầu Nhật bắn những hóa tiễn đó, và chúng ta không muốn ?”.

(Reporting by Tim Kelly and Kiyoshi Takenaka, additional reporting by Yoshifumi Takemoto and Ami Miyazaki; Editing by David Dolan and Gerry Doyle)
(Báo cáo của Tim Kelly và Kiyoshi Takenaka, báo cáo thêm của Yoshifumi Takemoto và Ami Miyazaki; David Dolan và Gerry Doyle duyệt lại)

Translation into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phí dịch sang Việt Văn

Vấn Đề Lương Tâm

Bên nước Sudan (*) có vùng nghèo đói,
Nhiều chuyện xảy ra quá đỗi kinh hoàng!
Một ngày kia, nơi bãi rác, gò hoang,
Có em bé, bị bỏ rơi khốn khổ,

Đói khát gục đầu, em thoi thóp thở,
Sự sống còn sắp tan biến như sương!
Ác nghiệt thay! Trong giây phút thảm thương,
Có con kên kên, từ đâu đáp tới.

Đậu ngay sau lưng, hau hau chờ đợi,
Em ngã ra, nó rỉa thịt ngon lành!
Cùng lúc ấy, nhà nhiếp ảnh trứ danh,
Kevin Carter bất ngờ có mặt.

Anh thấy ngay, cảnh vô cùng bắt mắt.
Ngàn năm một thuở, bố cục tuyệt vời!
Đưa máy ảnh lên, anh bấm liên hồi.
Tay nghề cao thu tấm hình tuyệt tác!

Ý nghĩa bức tranh cực kỳ tàn ác,
Song nhờ nó, anh đoạt giải Pulitzer.
“Kên kên rình mồi …” nổi tiếng bất ngờ,
Tên tuổi Kevin, lên đỉnh cao vinh dự!

Nhưng… khách ngắm tranh nhiều người giận dữ,
Nguyền rủa Kevin, đã hành động sai lầm!…
Quá tàn nhẫn, khi thấy cảnh thương tâm,
Mê chụp ảnh, không cứu nguy em bé!

Nghe phiền trách, anh âm thầm lặng lẽ,
Không thanh minh, chẳng tỏ thái độ nào.
Lời thế nhân … những tưởng sẽ quên mau,
Nào ai biết, lương tâm anh ân hận!

Kết quả bất ngờ, là … anh tự vẫn!
Chỉ ba tháng sau khi lãnh giải Pulitzer!
33 tuổi đời, với di bút đơn sơ:
“Chuyện thật buồn, tôi vô cùng hối tiếc!”

“Lương tâm phán xét” nào ai hay biết!
Nhiều khi khủng khiếp hơn án lịnh Tòa!

Trần Quốc Bảo

(*) Sudan : Quốc gia khối Ả Rập, miền Đông Bắc Á Phi, nằm bên bờ Hồng Hải (Red Sea); lãnh thổ 728,251 dậm vuông, dân số 43 triệu.

Chú thích của Khai Phi
Sản xuất thực phẩm của Nhật Bản chỉ đủ nuôi 39% dân số. Nhật Bản tiến bộ kỹ thuật trở nên giàu mạnh, nhưng vẫn phải nhập cảng thực phẩm.
Ngày xưa, có những gia đình Nhật Bản không đủ gạo ăn nên phải đem cha mẹ già vứt bỏ trong một khu rừng hoang.
Khu rừng này ngày nay chỉ còn là di tích của thảm cảnh xưa, và là nơi hẹn hò của “mèo mả gà đồng” cũng như nơi của “tội ác”.
Ôi cuộc đời lúc nào cũng đầy đau thương giữa lòng người !!!

Oui , Devant Dieu_Trước Ngôi Trời Cao

Oui , Devant Dieu
Trước Ngôi Trời Cao
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang bài hát tiếng Việt
Version vietnamienne par Khai Phi Hanh Nguyen

Oui , de vant Dieu , de vant les  hom  mes ,
Trước  Ngôi Trời Cao  cùng nhân thế  muôn  người ,

Oui , pour l’a mour  que tu me  don  nes
Anh  xin hứa em , lòng em có  thay  rời ,

Et  pour qu’un jour , je te  par don  ne
Tình  em nồng thắm  gượng tan  với mây  trời ,

Si  mal gre’ toi , tu m’a  ban don  nes ,
Tim  anh nát tan , đời anh  không trách  em .

Oui , pour les joies  et pour les  pei  nes ,
Dẫu  cho đời vui , dầu năm tháng  đau  buồn ,

Oui , pour les lois  qui nous en  chai  nent ,
Anh  xin hứa em , đời dẫu có  thay  rời ,
Et  je pro mets , quoi qu’il ad  vien  ne ,
Cùng  Ngôi Trời Cao  đã sẽ kết  duyên  mình ,
ve Ma ri  i  a , (Prie`re a` la Vierge ,)
vờ Ma ri’  i  a , (Cầu xin Đức Mẹ Dồng Trinh Maria ,)
Dans tes yeux , je vois  des lar mes  de joie
Trong đôi mắt  em , lệ  mừng hạnh phúc  chan hòa
Et j’en tends  en moi  mon ter u  ne voix :
Và anh nghe  trong lòng  vừa vang lên  một lời :
Mon Dieu  qui vei llez  sur ma vi  e ,
Chúa ơi , Ngài hằng chăm  sóc đời con  này ,
Pro te’ gez  mon amour , je vous en pri  e !
Cầu xin Chúa  giữ tình này , cầu xin Ngôi Chúa  cao !

Oui  devant Dieu , de vant les  hom  mes ,
Trước  Ngôi Trời Cao  cùng nhân thế  muôn  người ,
Oui , pour mes jours  je te les  don  nes  ,
Trong  những tháng năm  tình anh đã  trao  rồi
Et  plus que tout , mieux que  per son  ne ,
Và  hơn gì hết , hơn hết  cả muôn  người ,
Je  t’ai me rai  tou jours ,
Anh  nguyện mãi mãi  yêu em ,
Je  t’ai me rai  tou jours
Anh  nguyện mãi mãi  yêu em
Jus  qu’ a`  mon  der  ni er  jour .
Đến  muôn  đời  tới  ngày cuối  cùng .

 

Oui , Devant Dieu
Trước Ngôi Trời Cao
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang bài hát tiếng Việt

Oui , devant Dieu , devant les hommes ,
Trước Ngôi Trời Cao cùng nhân thế muôn người ,
Oui , pour l’amour que tu me donnes
Anh xin hứa em , lòng em có thay rời ,
Et pour qu’un jour , je te pardonne
Tình em nồng thắm gượng tan với mây trời ,
Si malgre’ toi , tu m’a bandonnes ,
Tim anh nát tan , đời anh không trách em .
Oui , pour les joies et pour les peines ,
Dẫu cho đời vui , dầu năm tháng đau buồn ,
Oui , pour les lois qui nous enchainent ,
Anh xin hứa em , đời dẫu có thay rời ,
Et je promets , quoi qu’il advienne ,
Cùng Ngôi Trời Cao đã sẽ kết duyên mình ,
Ave Maria , (Prie`re a` la Vierge ,)
Avờ Maria , (Cầu xin Đức Mẹ Dồng Trinh Maria ,)
Dans tes yeux , je vois des larmes de joie
Trong đôi mắt em , lệ mừng hạnh phúc chan hòa
Et j’entends en moi monter une voix :
Và anh nghe trong lòng vừa vang lên một lời :
Mon Dieu qui veillez sur ma vie ,
Chúa ơi , Ngài hằng chăm sóc đời con này ,
Prote’gez mon amour , je vous en prie !
Cầu xin Chúa giữ tình này , cầu xin Ngôi Chúa cao !
Oui , devant Dieu , devant les hommes ,
Trước Ngôi Trời Cao cùng nhân thế muôn người ,
Oui , pour mes jours je te les donne
Trong những tháng năm tình anh đã trao rồi
Et plus que tout , mieux que personne ,
Và hơn gì hết , hơn hết cả muôn người ,
Je t’aimerai toujours ,
Anh nguyện mãi mãi yêu em ,
Je t’aimerai toujours
Anh nguyện mãi mãi yêu em
Jus qu’ a` mon dernier jour .
Đến muôn đời tới ngày cuối cùng .

 

Oui, devant Dieu, devant les hommes, 
Oui, pour l’amour que tu me donnes
Et pour qu’un jour, je te pardonne
Si malgre’toi, tu m’abandonnes,
Oui, pour les joies et pour les peines, 
Oui, pour les lois qui nous enchainent, 
Et je promets, quoi qu’il advienne, 
Ave Maria, (Prie`re a` la Vierge ,)

Trước Ngôi Trời Cao cùng nhân thế muôn người,
Anh xin hứa em, lòng em có thay rời,
Tình em nồng thắm gượng tan với mây trời,
Tim anh nát tan, đời anh không trách em,
Dẫu cho đời vui, dầu năm tháng đau buồn,
Anh xin hứa em, đời dẫu có thay rời, 
Cùng Ngồi Trời Cao đã sẽ kết duyên mình, 
A vờ Ma ri a, (Cầu xin Đức Mẹ Dồng Trinh Maria,)

 

Dòng Sông Tương Tư

Em ở bên này cuối con sông nhớ .
Anh đầu sông kia , sao vẫn hững hờ .
Em tìm đến anh không phải tình cờ .
Em tìm đến anh chẳng phải là mơ .
Mà sao như mơ , sao phải mong chờ ?
Mà sao tình mình cứ mãi lững lờ …

Em ở bên này cách xa nghìn dậm .
Dòng sông tương tư chẩy mãi âm thầm .
Em ở cuối sông thấy tình lạ lẫm .
Anh ở đầu nguồn ngày một xa xăm .

Anh ở bên kia có chờ có nhớ ,
Có đợi thơ em gửi đến mặn mà .
Sao nói yêu em , nhớ em nhiều quá .
Sao nói yêu em rồi lại thờ ơ .

Em ở nơi này , dòng sông tương tư .
Con sông lượn vòng biết chẩy về đâu ?
Em ở nơi này nhớ thương đầy ứ .
Chỉ biết cầu mong tình đến nhiệm mầu .

Em ở nơi này chờ đợi mưa Ngâu .
Cũng là tình yêu nhưng tình xa cách .
Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm mỗi gặp ,
Sao suốt cuộc đời ta chẳng gặp nhau ?

Buổi tối hôm nay ngồi ngắm trăng sao .
Nỗi nhớ đầy vơi , nỗi nhớ đong đầy .
Này anh yêu ơi , tình yêu vùng vẫy !
Ôm mối tương tư dẫu tình tuyệt vọng .
Đành chịu thua thôi , thấy lòng nức nở .
Ơi hỡi tình buồn , chợt thấy hư hao .

Quách Như Nguyệt

Thương Xót Hiền Thê Ngày Phụ Nữ (*)

Tháng ba mồng tám tới kia rồi ,
Càng nghĩ càng thương xót vợ tôi :
Lạy mẹ theo chồng nơi lạ lẫm ,
Ôm con kiếm việc chốn xa xôi .
Bốn lăm năm lẻ đầu thêm bạc ,
Mấy chục niên dư má đốm mồi …
Trẻ Tạo đành hanh ghen sắc thắm :
Ban cho bệnh nặng (**) khó nằm ngồi …

(*) Mồng Tám Tháng Ba
(**) Nàng mắc bệnh Parkinson

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

Em Đã Xuống Rồi Mái Tóc Yêu

Em đã xuống rồi mái tóc xanh (*)
Vì anh khấn nguyện , chỉ vì anh
Bao năm gìn giữ không hề tiếc ,
Mong muốn chồng yêu sớm mạnh lành .

Lật tấm khăn vuông thực bất ngờ
Thấy “đầu sư nữ” đẹp như thơ
Sáng trong hơn cả trăng mười sáu .
Anh đã ôm trăng nhập bến mơ .

Biết nói sao đây để tạ tình ?
Chỉ còn tự hứa với lòng mình
Tim yêu xin giữ như nguyên thuỷ ,
Cùng hát câu phu phụ chí tình .

(*) Tháng Tám năm 1997 , tôi bị một anh lang băm Mỹ làm sinh thiết nhiếp hộ tuyến (prostate biopsy) bất cẩn khiến cơ thể bị nhiễm trùng E. Coli 157 nằm coma 16 ngày thập tử nhất sinh. Vợ tôi quá thương chồng nên khấn nguyện nếu tôi qua khỏi căn bệnh ngặt nghèo sẽ xuống tóc ăn chay cả tháng và đã giữ lời hứa nguyện khiến tôi làm bài thơ mọn này. Xin mời chư huynh đệ tỷ muội nhàn lãm.
Trân trọng
Kính mời nhàn lãm đầu tuần

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

Bái ta cưới vợ giống Thanh Nga
Toe miệng cười tươi , ôi thật là …
(Khai Phi đề tựa tấm ảnh Bái Khanh ngày cưới)

Absolute Love_Tình Thương Tuyệt Đối

Mother dog jumps into floodwater to save her puppy in China
Chó mẹ nhảy xuống nước lụt để cứu con nhỏ ở Trung Quốc

Copy the following link into Internet Search Box and press Enter or click Box
Chép link dưới đây vào Internet Search Box và nhấn Enter hoặc click Box

https://www.yahoo.com/news/mother-dog-jumps-floodwater-save-130000776.html