Taiwan Strait_Eo Biển Đài Loan

Contention over South China Sea – Civilsdaily

Taiwan Strait is an international waterway because it connects two areas of the high seas. Ships have a right of passage through international waterways. This right is based on customary international law and treaty arrangements.
Eo Biển Đài Loan là một đường thủy quốc tế bởi vì nó nối liền hai khu vực biển khơi. Tàu có quyền đi xuyên qua đường thủy quốc tế. Quyền này dựa trên luật tập quán quốc tế và các thỏa thuận hiệp ước.

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và dịch ra Việt Văn

Notes
In international law, international waterways are straits, canals, and rivers that connect two areas of the high seas or enable ocean shipping to reach interior ports on international seas, gulfs, or lakes that otherwise would be land-locked. International waterways also may be rivers that serve as international boundaries or traverse successively two or more states. Ships have a right of passage through international waterways. This right is based on customary international law and treaty arrangements.

I Love This Forever Cruel World_Tôi Yêu Thế Giới Mãi Mãi Độc Ác Này

I love this forever cruel world because it has good people and love, love between people, love between animals, and love between Man and animals.

Khai Phi Hanh Nguyen

Tôi yêu thế giới mãi mãi độc ác này bởi vì nó có người tốt và tình thương, tình thương giữa người ta, tình thương giữa động vật, và tình thương giữa người và động vật.

Khai Phi Hạnh Nguyên

Trường Sơn hay Hoành Sơn?

Giải núi nằm ngang (hoành) nên gọi là Hoành Sơn.
Không có chữ Trường (dài) Sơn (núi) vì không có núi dài mà chỉ có núi nằm ngang (Hoành Sơn), núi lớn (Thái Sơn), núi nằm liền nhau (Liên Sơn, thí dụ Hoàng Liên Sơn nghĩa là núi màu vàng nằm liền nhau), núi trắng (Bạch Sơn – Mont Blanc).

Khai Phi

Paracel islands & Spratly islands_Quần Đảo Tây Sa & Quần Đảo Hoàng Sa

Trước năm 1954, Paracel islands (îles Paracels) – xem bản đồ – gọi là quần đảo Tây Sa và Spratly islands (îles Spratleys) gọi là quần đảo Hoàng Sa.

Quần (nhóm) đảo Tây (ở bên trái – xem bản đồ) Sa (cát) là một nhóm đảo san hô nhỏ nằm ở phía Tây và có cát nên gọi là quần đảo Tây Sa.
Les îles Paracels sont un archipel (îles disposées en groupe) de petites îles coralliennes.

Quần đảo Hoàng (vàng) Sa (cát) là một nhóm đảo san hô nhỏ có cát màu vàng nên gọi là quần đảo Hoàng Sa.
Les îles Spratleys sont un archipel (îles disposées en groupe) de petites îles coralliennes.
îles Spratleys (parfois appelées îles Spratlys ou îles Spratly).

Không có chữ Trường Sa vi hạt cát làm sao dài được.

Khai Phi