If You Are Attacked By A Dog, …_Nếu Bạn Bị Chó Tấn Công, …

IF YOU’RE ATTACKED BY A DOG, PUNCH IT IN THE NOSE AND THE MUZZLE
NẾU BẠN BỊ CHÓ TẤN CÔNG, HÃY ĐẤM VÀO MŨI VÀ MÕM CỦA NÓ

Guard yourself. Hãy tự vệ.
Take your shirt or your jacket, whatever you have, maybe even a messenger bag or a purse. Hãy lấy áo sơ mi hoặc áo blouson (áo lạnh ngắn) của bạn, bất cứ cái gì bạn có, có thể ngay cả một cái túi đeo vai hoặc một cái ví (bóp) đàn bà .
Give that dog something to go after so that it is not going after any other vital areas of your body. Cho con chó đó một cái gì để nó cắn vào như vậy nó sẽ không cắn vào những chỗ khác quan trọng trên mình bạn. Take your shirt off. Put it around your arm. Cởi áo sơ mi của bạn ra và quấn áo quanh cẳng tay bạn.
You want to protect mainly where the ulnar and radius flow ‘cause that’s where your major arteries are. Cái chính bạn muốn bảo vệ là hai động mạch (mạch máu từ tim ra thường ở sâu) tại cẳng tay bạn.
So if you’re going to give a dog your arm, give it the forearm, not this side ‘cause that’s where all your vital arteries are. Vậy nếu bạn sắp đưa cẳng tay cho con chó ngoạm vào, hãy đưa mặt lưng của cẳng tay (mặt lưng của cẳng tay nối liền với mu bàn tay), chớ đưa mặt này của cẳng tay (mặt bụng của cẳng tay nối liền với lòng bàn tay) bởi vì mặt này có tất cả các động mạch quan trọng của bạn.
Punch it in the nose, in the muzzle. Hãy đấm vào mũi và mõm của con chó. Reason being is the muzzle and the nose is going to be right there front and center. It’s a big target. Lý do là mõm và mũi của con chó ở ngay đó, ở đằng trước và ở giữa (gần bạn nhất) và đây là những mục tiêu lớn bạn nhằm vào.

You can go for the eyes and some other areas of the body, but the reality is those are small targets. Bạn có thể đánh vào mắt và vài chỗ khác của con chó, nhưng trên thực tế những nơi này là mục tiêu nhỏ. You want to go for big targets. Bạn muốn đánh vào những mục tiêu lớn.
When you are under stress, gross motor skills are about the only things that are going to work, so that means big movements by you to big targets on the dog. Khi bạn lo lắng, những cử động của bạn cần lớn, khéo léo và chỉ là những gì hiệu quả, điều này có nghĩa là những cử động lớn của bạn nhắm vào những mục tiêu lớn trên con chó. Anything else you’ll probably miss and give the dog an advantage. Bất cứ những gì khác bạn sẽ bị hụt và cho con chó lợi thế.
Kicking it behind the arms, near the rib cage is also another alternative because it’s very sensitive underneath their armpits just like it is for us.
Đá vào đằng sau hai cánh tay con chó, gần xương sườn cũng là một cách bởi vì giống như chúng ta, nách con chó rất dễ bị đau.
If you’re going to fight, fight with vengeance and try and make that dog understand that you are the alpha (supreme to win).
Nếu bạn sắp sửa đánh, hãy đánh với sự trả thù và cố gắng làm cho con chó hiểu rằng bạn là kẻ thượng phong.

Clint Emerson, former Navy SEAL
Clint Emerson, cựu Đặc Nhiệm Hải Quân Mỹ

Former Navy SEAL Clint Emerson, author of “100 Deadly Skills: The SEAL Operative’s Guide to Eluding Pursuers, Evading Capture, and Surviving Any Dangerous Situation”.
Clint Emerson, cựu Đặc Nhiệm Hải Quân Mỹ, tác giả “100 Thuật Tử Chiến: Hướng Dẫn Hành Động của Hải, Không và Lục Quân để Đánh Lạc Kẻ Theo Dõi, Trốn Thoát Khi Bị Bắt, Sống Còn Trong Bất Cứ Tình Trạng Nguy Hiểm Nào”.

Khai Phi sưu tầm và dịch sang tiếng Việt

Chú thích (Note)
Kể từ dưới lên trên: bàn tay (hand), cẳng tay (forearm), cánh tay (arm)

 

Le Taj Mahal_Lăng Taj Mahal

Tin Tuc_Taj Mahal

Le Taj Mahal est une des nouvelles merveilles du monde.
Lăng Taj Mahal là một trong những kỳ quan mới của thế giới.
Il est situe’ dans la ville d’Agra a` environ 150 km au sud-est de la capitale indienne New Delhi.
Lăng ở trong tỉnh Agra cách thủ đô New Delhi của Ân Độ khoảng 150 km về phía đông nam.
C’est ici que l’amour profond d’un homme pour une femme a cre’e’ le Taj Mahal.
Tại địa điểm này mà mối tình sâu đậm của một người đàn ông đối với một người đàn bà đã tạo ra Lăng Taj Mahal.
Shah Jahan, empereur de l’e’poque Moghol a e’pouse’ Mumtaz Mahal.
Hoàng Đế Shah Jahan thời Moghol đã cưới nàng Mumtaz Mahal.
Il e’tait tre`s amoureux d’elle.
Hoàng Đế rất yêu thương nàng.
Elle est morte en 1631 en donnant naissance a` leur 14e` enfant.
Nàng mất vào năm 1631 trong khi hạ sinh con trai thứ 14.
L’empereur allait honorer ses deux promesses: ne jamais se remarier et lui construire la plus belle tombe du monde.
Hoang Đế sắp tôn vinh hai lời hứa của mình: không bao giờ tục huyền (1) và xây cho nàng ngôi mộ đẹp nhất thế giới.
L’amour que portait Shah Jahan a` son e’pouse e’tait tel que selon la le’gende lorsqu’elle mourrut, les cheveux de Shah Jahan sont devenus blancs en une nuit.
Shah Jahan yêu thương vợ đến nỗi theo tục truyền (2) khi nàng mất, tóc của Shah Jahan đã bạc hết trong một đêm.
Alors, pour son amour il decida de construire un mausole’e de marbre blanc.
Như vậy, vì yêu thương nàng, Hoàng Đế đã quyết định xây một cái lăng bằng cẩm thạch trắng.
Il a commence’ en 1632, pour terminer en 1652.
Hoang Đế bắt đầu cho xây lăng vào năm 1632 và hoàn tất vào năm 1652.
A` sa mort, il fut enterre’ aupre`s de sa bien- aime’e, Mumtaz-i-Mahal.
Khi mất, Hoang Đế được mai táng bên cạnh người ngài rất yêu thương, Mumtaz-i- Mahal.
Le Taj Mahal contient a` sa base les corps des deux e’poux.
Lăng Taj Mahal chứa tại nền thi hài hai vợ chồng.
La construction du Taj Mahal a ne’cessite’ 20000 ouvriers et 40000 e’le’phants.
Xây cất Lăng Taj Mahal cần 20000 thợ và 40000 con voi.
Le do^me central du tombeau est entoure’ par quatre minarets identiques qui s’inclinent vers l’exterieur de telle sorte qu’en cas de tremblement de terre, ils s’e’croulent dans la direction oppose’e au tombeau.
Vòm trung tâm của lăng có bốn trụ tháp (3) giống hệt nhau bao quanh, nghiêng ra phía ngoài để trường hợp có động đất, những trụ tháp nầy đổ ra phía đối diện với lăng.
Le complexe du Taj Mahal est inscrit au patrimoine mondial de l’UNEsco depuis 1983.
Từ năm 1983, công trình xây cất lăng Taj Mahal được ghi chép thành di sản thế giới của UNESCO. (4)
Musique: “My heart will go on” d’Ernesto Cortazar.
Âm nhạc: “My heart will go on” (5) – “Mãi mãi trong tim anh” – của Ernesto Cortazar. 

(1): Tục huyền: lấy vợ khác sau khi vợ chết.
(2): Tục truyền: lời kể hoặc ghi chép lại trong nhân dân.
(3): Trụ tháp: tháp giống như chiếc cột (ở bốn góc phía ngoài cùng của lăng).
(4): UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hợp Quốc.
Bài dịch và cước chú của Duy Ánh & Hạnh Nguyên.
Sưu tầm của nữ Email Friend Nguyễn Ngọc Hạnh

To Airports By Metro Subways & Buses_Tới Phi Trường Bằng Metro Subways & Buses

TO AIRPORTS BY METRO SUBWAYS & BUSES_Documented by KPHN

Have the current Metro subway map for use .

Leave the Ronald Reagan Washington National Airport metro station on the yellow and blue lines . You can walk straight to Ronald Reagan Washington National Airport .

Leave the L’Enfant Plaza metro station on the green and yellow lines or the Rosslyn metro station on the orange and blue lines . In both cases , take the 5A & B30 buses at these stations straight to International Dulles Airport .

Leave the Greenbelt metro station located at the ends of the yellow and green lines . Take the 5A & B30 buses at this station straight to Baltimore Washington International Airport (BWI) .
The bus opposite to Ride On 100 in Shady Grove Metro Station goes straight to BWI.

There are also special buses in other places straight to the three airports above .

 

TỚI PHI TRƯỜNG BẰNG METRO SUBWAYS & BUSES_KPHN sưu tầm

Tìm bản đồ Metro subway để dùng .

Xuống trạm metro Ronald Reagan Washington National Airport trên đường màu vàngxanh Có thể đi bộ thẳng ra Ronald Reagan Washington National Airport .

Xuống trạm metro L’Enfant Plaza trên đường màu vàng  xanh lá cây hay xuống trạm metro Rosslyn trên đường màu cam xanh .
Trong cả hai trường hợp, đi xe bus 5A & B30 tại hai trạm metro này thẳng Internationa Dulles Airport.

Xuống trạm metro Greenbelt tại cuối đường màu vàngxanh lá cây.
Đi xe bus 5A & B30 tại hai trạm metro này thẳng tới Baltimore Washington International Airport (BWI) .
Xe bus bên kia đường , đối diện  Ride On 100 tại Shady Grove Metro Station, đi thẳng tới BWI.

Cũng có xe bus đặc biệt ở chỗ khác đi thẳng tới ba phi trưởng nói trên .

 

 

Can I Help You?_Tôi Có Thể Giúp Em Không?

As the new minister in town was walking down the street, he saw a little boy straining every muscle to reach the door-bell.
Trong khi mục sư mới của tỉnh nhỏ đi bộ ngoài phố, ông thấy một bé trai đang hết sức cố nhón lên cái chuông cửa.
He realized the little guy would never make it, although he admired the kid’s tenacity. So he walked up on the porch to help.
Ông nhận thấy chú nhỏ chắc chẳng bao giờ với tới mặc dầu ông thán phục sự cố gắng của nó. Vì vậy ông đi tới cái cửa để giúp.
“Here buddy, need some help?” He lifted the tyke who rang the bell.
“Này bạn nhỏ, cần giúp không?” Ông ẵm nhấc đứa bé lên, nó bấm chuông.
As he set the child down, the kid took off running and called back over his shoulder, “Run mister! Here come the lady!”
Trong khi ông đặt đứa trẻ xuống, nó vội vã chạy khỏi ông và ngoái lại gọi:
“Chạy đi ông ơi! Bà trong nhà ra kìa!”

Tội Nghiệp Thấy Thương Quá!

Hai người đàn ông thuê chung một căn nhà chung cư (apartment – appartement) có nhiều phòng .
Một hôm người ít tuổi mở mạng (website) ra ngồi xem người đẹp không mặc gì .
Người nhiều tuổi có việc tới gặp người ít tuổi , tình cờ nhìn thấy buột miệng thốt lên :
_Tội nghiệp thấy thương quá !
Người ít tuổi hỏi tại sao , người nhiều tuổi trả lời :
_Đẹp như thế mà nghèo , đến nỗi khi chụp ảnh cũng không có tiền mua hai miếng vải nhỏ che thân.
Người ít tuổi hỏi tiếp :
_Nếu che thì che chỗ nào ?
Rồi thấy người nhiều tuổi có vẻ hơi lúng túng , người ít tuổi đề nghị :
_Che hai bàn chân lại được không ?

Khai Phi Hạnh Nguyên

An Irish Philosophy_Một Triết Lý Ái Nhĩ Lan

In life, there are only two things to worry about –
Trong đời, chỉ có hai điều để lo –
Either you are well or you are sick.
Bạn mạnh khỏe hay bạn ốm đau.
If you are well, there is nothing to worry about.
Nếu bạn mạnh khỏe, không có gì để lo.

But if you are sick, there are only two things to worry about –
Nhưng nếu bạn ốm đau, chỉ có hai điều để lo –
Either you will get well or you will die.
Bạn sẽ khỏi bệnh hay bạn sẽ chết.
If you get well, there is nothing to worry about.
Nếu bạn khỏi bệnh, không có gì để lo.

If you die, there are only two things to worry about –
Nếu bạn chết, chỉ có hai điều để lo –
Either you will go to Heaven or Hell.
Bạn sẽ lên Thiên Đàng hay bạn sẽ xuống Địa Ngục.
If you go to Heaven, there is nothing to worry about.
Nếu bạn lên Thiên Đàng, không có gì để lo.

And if you go to Hell, you’ll be so busy shaking hands with all your friends.
Và nếu bạn xuống Địa Ngục, bạn sẽ rất bận rộn bắt tay tất cả bạn bè.
You won’t have time to worry !
Bạn sẽ không có thì giờ để mà lo.

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

God Will Provide_Trời Sẽ Cho

A young woman brings home her fiance’ to meet her parents. After dinner, her mother tells her father to find out about the young man.
Một thiếu nữ dẫn vị hôn phu của mình về nhà để gặp cha mẹ. Sau bữa ăn chiều, mẹ cô bảo cha cô tìm hiểu về gã thanh niên.
The father invites the fiance’ to his study for a drink.
Người cha mời gã hôn phu uống rượu để tìm hiểu.
“So what are your plans?”, the father asks the young man.
“Thế cậu có kế hoạch gì?”, người cha hỏi gã thanh niên.
“I am a Torah scholar,” he replies.
“Cháu là sinh viên được học bổng Torah,” gã trả lời.
“A Torah scholar, Hmmm,” the father says. “Admirable, but what will you do to provide a nice house for my daughter to live in, as she’s accustomed to?”
“Sinh viên học bổng Torah, Ờ,” Cha cô gái nói. “Hay lắm, nhưng cậu sẽ làm gì để có một căn nhà tốt cho con gái tôi ở, như nó từng ở hiện nay?”
“I will study,” the young man replies, “and God will provide for us.”
“Cháu sẽ học,” gã thanh niên trả lời, “và Trời sẽ cho chúng cháu.”
“And how will you buy her a beautiful engagement ring, such as she deserves?” asks the father.
“Và cậu sẽ làm cách nào mua cho nó một chiếc nhẫn đính hôn đẹp, xứng với nó?” người cha hỏi.
“I will concentrate on my studies,” the young man replies, “and God will provide for us.”
“Cháu sẽ chú tâm vào việc học,” gã thanh niên trả lời, “và Trời sẽ cho chúng cháu.”
“And children?” asks the father. “How will you support children?”
“Và con cái?” cha cô gái hỏi. “Cậu sẽ nuôi con cái như thế nào?”
“Don’t worry, Sir. God will provide,” replies the fiance’.
“Thưa bác, bác đừng lo. Trời sẽ cho,” gã hôn phu trả lời.
The conversation proceeds like this and each time the father questions the young idealist insists that God will provide.
Câu chuyện diễn ra như vậy và mỗi lần cha cô gái hỏi, gã thanh niên lý tưởng nhấn mạnh rằng Trời sẽ cho.
Later, the mother asks, “How did it go, Honey?”
Sau đó, mẹ cô gái hỏi, “Việc đó tới đâu rồi, Mình?”
The father answers, “He has no job and no plans, but the good news is he thinks I’m God.”
Cha cô gái trả lời, “Hắn không có việc làm và chẳng có kế hoạch gì, nhưng tin mừng là hắn tưởng tôi là Trời.”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

Funniest Irish One-Liners_Truyện Ái Nhĩ Lan Một Dòng Vui Nhất

«How far is it to the next village?» asked the American tourist. «It’s about seven miles,» guessed the farmer. «But it’s only five if you run!»
«Từ đây đến làng bên cạnh bao xa?» du khách Mỹ hỏi. «Khoảng bảy dặm,» người chủ trại đoán. «Nhưng chỉ năm dặm thôi nếu ông chạy!»

An American lawyer asked, “Paddy, why is it that whenever I ask an Irishman a question, he answers with another question? “Who told you that?” asked Paddy.
Một luật sư Mỹ hỏi, “Paddy, tại sao cứ khi nào tôi hỏi một người Ái Nhĩ Lan một câu thì anh ta trả lời tôi bằng một câu hỏi khác?” “Ai bảo ông thế?” Paddy hỏi.

Question: Why are Irish jokes so simple? Answer: So the English can understand them.
Câu hỏi: «Tại sao truyện khôi hài Ái Nhĩ Lan giản dị như vậy?» Trả lời: «Vì vậy người Anh có thể hiểu truyện.»

Definition of an Irish husband: A man who hasn’t kissed his wife in twenty years, but he’ll kill the man who does.
Định nghĩa một người chồng Ái Nhĩ Lan: Một người đàn ông không hôn vợ hai mươi năm nay, nhưng hắn sẽ giết đàn ông nào hôn vợ hắn.

Reilly went to trial for armed robbery. The jury foreman came out and announced, “Not guilty.” “Oh my! Shouted Reilly. “Does that mean I get to keep the money?”
Reilly ra tòa vì tội cướp có vũ khí. Người trưởng dự thẩm đoàn đi ra đọc, “Vô tội.” “Trời ơi! Reilly kêu lên. “Như vậy có nghĩa là tôi được giữ số tiền phải không?”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

1 74 75 76 77 78 80