Accidental Celebration_Uống Rượu Mừng Bất Ngờ

A woman and a man get into a car accident, and it’s a bad one.
Ô tô một đàn bà và một đàn ông đụng nhau, gây tai nạn nặng.
Both cars are totally demolished, but amazingly neither of them is hurt.
Cả hai xe hoàn toàn tan nát, nhưng lạ lùng không ai bị thương.
After they crawl out of their cars, the woman says, “So you’re a man, that’s interesting.
Sau khi họ bò ra khỏi xe, người đàn bà nói, “Thì ra là đàn ông, hay đấy.
And I’m a woman …
Và tôi là đàn bà …
Wow! Just look at our cars.
Trời! Ông hãy nhìn xem xe mình kìa.
There’s nothing left, but fortunately we are unhurt.
Hai xe chẳng còn gì, nhưng may thay chúng ta không sao.
This must be a sign from God that we should meet and become friends and live together in peace the rest of our days.”
Đây đúng là điềm Trời bảo chúng ta nên gặp nhau thành bạn và sống với nhau hòa thuận suốt đời.”
The man replied, “I agree with you completely, this must be a sign from God!”
Người đàn ông trả lời, “Tôi hoàn toàn đồng ý với bà, đây đúng là điềm Trời!”
The woman continued, “And look at this – here’s another miracle.
Người đàn bà nói tiếp, “Và ông hãy nhìn xem đây – lại một phép lạ khác,
My car is completely demolished but this bottle of Mogen David wine didn’t break.
Xe tôi nát hết nhưng chai rượu nho Mogen David đây không bị vỡ.
Surely God wants us to drink this wine and celebrate our good fortune.”
Đúng là Trời muốn chúng ta uống rượu này mừng được may mắn.”
So she hands the bottle to the man.
Vì vậy bà ta đưa chai rượu cho người đàn ông.
The man nods his head in agreement, opens it and takes a few big swigs from the bottle, then hands it back to the woman.
Ông ta gật đầu đồng ý, mở chai rượu tu ừng ực vài hớp lớn rồi đưa lại người đàn bà
The woman takes the bottle, immediately puts the cap back on, then hands it back to the man.
Người đàn bà cầm lấy chai rượu, đậy nút ngay lập tức rồi trao lại người đàn ông.
The man takes the bottle and asks, “Aren’t you having any?”
Người đàn ông cầm chai rượu và hỏi, “Bà không uống chút nào à?”
The woman replies, “No. I think I will just wait for the police …”
Người đàn bà đáp, “Không. Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ chờ cảnh sát …”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

How Much This Will Cost Me?_Tốn Bao Nhiêu Tiền?

Patient: How much to have this tooth pulled?
Bệnh nhân: Nhổ cái răng này bao nhiêu tiền?
Dentist: $100.00.
Nha sĩ: Một trăm đô la Mỹ.
Patient: $100.00 for just a few minutes work?
Bệnh nhân: Làm việc có vài phút mà tính một trăm đô la Mỹ?
Dentist: Well, I can extract it very slowly if you like.
Nha sĩ: Được rồi, nếu anh thích, tôi có thể nhổ răng cho anh rất chậm.

Lan Anh dịch ra Việt Văn

The Vegetable Garden_Vườn Rau

Once there was a woman who loved to work on her vegetable garden, but no matter what she did, she couldn’t get her tomatoes to ripen.
Đã có lần một bà rất thích chăm sóc vườn rau của mình, nhưng dù làm cách nào, bà cũng không thể có được cà chua chín.
Admiring her neighbor’s garden, which had beautiful, bright red tomatoes, she went one day and inquired about his secret.
Trầm trồ thửa vườn của người hàng xóm với những quả cà chua tốt đẹp rực đỏ, một hôm bà đến hỏi bí quyết của ông ta.
“It’s really quite simple,” the old man explained, “Twice each day, in the morning and in the evening, I expose myself in front of the tomatoes and they turn red with embarrassment.”
“Thật rất đơn giản”, ông già hàng xóm giải thích, “Ngày hai lần, sáng và chiều, tôi cởi bộ phận sinh dục ra chĩa vào đám cà chua rồi cà thành đỏ vì thẹn thùng.”
Desperate for the perfect garden, she tried his advice and proceeded to expose herself to her tomato plants, twice daily.
Tuyệt vọng về việc có thửa vườn hoàn toàn, người đàn bà thử lời cố vấn của ông già hàng xóm và tiến hành việc cởi bộ phận sinh dục của bà ra trước đám cà chua mỗi ngày hai lần.
Two weeks passed and her neighbor stopped by to check on her progress. “So,” he asked, “any luck with your tomatoes?”
Hai tuần trôi qua, ông già hàng xóm ghé xem cà chua của người đàn bà tiến bộ ra sao. “Vậy,” ông ta hỏi, “Bà có chút may mắn nào với đám cà chua của bà không?”
No,” she replied excitedly, “but you should see the size of my cucumbers!!”
“Không,” người đàn bà trả lời một cách hào hứng, “nhưng ông nên xem cỡ dưa chuột của tôi!!”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

 

Safe Driving_Lái Xe An Toàn

SAFE DRIVING_by KPHN
Start driving early enough to be on time at the destination.
Drive carefully when you are late, upset, or worrying.
It is better to use the road map, or to understand correctly and remember the driving direction on the Internet (printout the direction if you have a printer).
1. Adjust your seat to sit comfortably, see best outside, and have your foot reach the brake effectively.
2. Adjust 3 mirrors to view well cars on two sides and behind.
3. Keep distant enough from the car ahead.
4. Follow the road speed signs to be safe and avoid fine tickets given by road cameras (usually following the traffic flow is enough).
5. Look at the left mirror and the left side of your car when changing to the left lane. Remember that the car next to your car left side does not appear in the mirror.
6. Look at the right mirror, the front mirror, and the right side of your car when changing to the right lane. Remember that the car next to your car right side does not appear in the mirror.
7. Slow down your speed when driving downhill and/or on an icy, snowy, or wet road.
8. Prepare to exit the free way early enough to avoid changing lane in a hurry and missing the exit.
9. When you drive on a curved road, slow down your speed especially if the road is icy, snowy or wet because your car will be pulled toward the convexity of the curved road. That is why the traffic speed sign is 25 mph for driving on a ramp (exit).
In addition, you can push the emergency light button to warn drivers behind you if necessary.
10. When you break your car on an icy, snowy or wet road, your car usually slides forward and/or laterally. So keep distant enough from the car ahead and do the pumping break when necessary : break, quickly release the brake and quickly break again. The first break is called the pumping break that is to slow down your car so the final break is effective. But when you drive fast or your car is too close to or not far enough from the car ahead, the pumping break must not be used because you run out of time and the final break is too late.

LÁI XE AN TOÀN_theo KPHN
Lái xe đi sớm để đến nơi đúng giờ.
Lái xe cẩn thận khi đi trễ, tức giận hoặc lo lắng.
Tốt hơn là dùng bản đồ chỉ đường, hoặc hiểu đúng và nhớ cách chỉ dẫn đường đi trên Internet (in ra một bản để trong xe mà dùng nếu có máy in)
1. Điều chỉnh lại ghé ngồi để ngồi được thoải mái, nhìn rõ bên ngoài và bàn chân đạp phanh (thắng) được hiệu quả.
2. Điều chỉnh 3 kính chiếu hậu để nhìn rõ được xe hai bên và đằng sau.
3. Giữ khoảng cách đủ xa sau xe trước mặt.
4. Theo bảng chỉ dẫn vận tốc bên đường để được an toàn và tránh bị phạt bởi máy chụp hình bên đường (thường thường lái xe theo dòng lưu thông – traffic flow – là được rồi).
5. Nhìn vào kính chiếu hậu bên trái và sát cạnh xe bên trái khi sang lane bên trái. Nên nhớ rằng khi xe người ta ở sát cạnh xe bên trái thì không hiện ra trong kính chiếu hậu nữa.
6. Nhìn vào kính chiếu hậu bên phải, kính chiếu hậu trước mặt, và sát cạnh xe bên phải khi sang lane bên phải. Nên nhớ rằng khi xe người ta ở sát cạnh xe bên phải thì không hiện ra trong kính chiếu hậu nữa.
7. Lái chậm lại khi xe xuống dốc hoặc ở trên con đường có nước đá, tuyết, hay nước.
8. Khi lái xe trên xa lộ, chuẩn bị vào exit đủ sớm để tránh phái vào exit vội vã hoặc vuột mất exit.
9. Khi lái xe trên con đường cong, lái chậm lại nhất là khi con đường có nước đá, tuyết, hoặc nước vì xe sẽ bị lôi về phía lồi của con đường. Bởi vậy mà bảng chỉ vận tốc là 25 miles một giờ trên các exits. Ngoài ra có thể bấm nút đèn khẩn cấp (emergency button) để lưu ý xe sau nếu cần.
10. Khi thắng xe trên con đường có nước đá, tuyết, hoặc nước, xe thường bị trượt về đằng trước hoặc một bên.
Bởi vậy phải lái xe đủ cách xa xe trước mặt và dùng cách thắng nhồi khi cần thiết: đạp thắng, nhả thắng ngay lập tức, đạp thắng lại ngay lập tức. Cú đạp thắng đầu tiên gọi là thắng nhồi để làm cho xe chậm lại do đó cú thắng sau cùng có hiệu quả. Nhưng khi bạn lái nhanh hoặc xe bạn quá gần hoặc không đủ xa xe trước mặt, bạn không được dùng cách thắng nhồi bởi vì lúc đó bạn không còn thì giờ nữa và cú thắng sau cùng sẽ quá trễ.

 

Confession_Xưng Tội

Two Irish lads had been out shacking up with their girl friends .
Hai gã độc thân Ái Nhĩ Lan đã đi chơi và làm tình với bạn gái .
One felt guilty and decided he should stop at the church and confess.
Một gã cảm thấy tội lỗi và quyết định nên ghé nhà thờ xưng tội .
He went into the confession booth and told the Irish father , «Irish father, I have sinned . I have committed fornication with a lady. Please forgive me .”
Hắn vào phòng kín xưng tội và nói với cha Ái Nhĩ Lan , «Thưa cha Ái Nhĩ Lan , con đã phạm tội . Con đã ái ân bậy bạ với một cô . Xin cha tha tội cho con .»
The Irish father said , “Tell me who the lady was .”
Cha Ái Nhĩ Lan nói , «Con cho cha biết cô đó là ai .»
The lad said he couldn’t do that and the Irish father said he couldn’t grant him forgiveness unless he did .
Hắn nói hắn không thể tiết lộ tên cô gái và cha Ái Nhĩ Lan bảo rằng cha không thể tha tội cho hắn trừ khi hắn nói tên cô gái ra .
“Was it Mollie O’Grady ?” asked the Irish father .
«Có phải đó là Mollie O’Grady không ?», cha Ái Nhĩ Lan hỏi .
“No .”
«Không .»
“Was it Rosie Kelly?”
«Có phải là Rosie Kelly không ?»
“No .”
«Không .»
“Was it that red-headed wench Tessie O’Malley ?”
«Có phải là Tessie O’Malley tóc đỏ không ?»
“No .”
«Không .»
“Well then ,” said the Irish father , “You’ll not be forgiven .”
«Ơ vậy thì con sẽ không được tha tội .» , cha Ái Nhĩ Lan nói .
When the lad met his friend outside the friend asked , “So , did you find forgiveness ?”
Khi gã xưng tội ra ngoài gặp gã bạn , gã này hỏi , «Vậy mày có được tha tội không ?»
“No ,” said the other , “but I picked up three good prospects !”
«Không ,» gã xưng tội đáp , «nhưng tao đã chớp được tên ba nàng
đầy hứa hẹn !»

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra Việt Văn

Yết Hậu

X… mến ,
Sau đây là để trả lời thắc mắc của bạn về thơ yết hậu .

Yết Hậu
Thí dụ thơ yết hậu :
Sống ở trần gian đánh chén nhè .
Thác về âm phủ xách kè kè
Diêm Vương thấy hỏi mang gì đấy ?
Be
Tú Xương
Đánh chén nhè là nhậu say .
Be là bình rượu .
Vậy thơ yết hậu là thơ tứ tuyệt (thất ngôn tứ cú – bốn câu mỗi câu bảy chữ) nhưng câu thứ tư chỉ là một chữ [câu thứ tư, câu hậu, bị teo (yết)] . Yết hậu là phía sau bị teo ; yết là teo , hậu là phía sau .

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Và …
Phụ nữ yết hậu thì phía sau bị teo – mông teo .
Phụ nữ yết tiền thì phía trước bị teo – “véo tu”.
Người yết thượng thì phía trên bị teo – đầu teo , ý nói đầu óc chật hẹp (petit esprit, narrow mind) .
Đàn ông yết hạ thì phía dưới bị teo – “keo tặc”.
Phụ nữ yết hạ thì phía dưới bị teo – bướm và khe mê teo .

Khai Phi

You Never Know!

Vợ :
_ Này anh , một người đàn bà trẻ đẹp , sensuelle (“khát tình”) nhưng không lấy bậy (*) , thông minh , không tham tiền và quốc tịch Mỹ có thể …
Chồng :
_Có thể gì ?
Vợ :
_Anh nghĩ thế nào về cô Tím ?
Chồng :
_Bà hỏi gì lạ vậy ?
Vợ :
_Anh có cho cô Tím là hạng đàn bà tôi vừa kể không ?
Chồng :
_Rất có thể như vậy !
Vợ :
_Vậy cô Tím có thể lấy chồng đại gia không ?
Chồng :
_Có thể lắm chứ !
Vợ :
_Tại sao ?
Chồng :
_Bởi vì trong những điều cô Tim có như bà vừa kể , sau sắc đẹp và khát tình , cô ta không tham tiền và có quốc tịch Mỹ là hai hấp dẫn lớn đối với những người giàu có ở Việt Nam .
Vợ :
_Vậy ví dụ sau đám cưới với đại gia , cô Tím viết cho anh một cái check (ngân phiếu) ít nhất bằng tài sản anh đang có , anh sẽ làm gì ? Lãnh tiền cái check đó ?
_Không .
_Bỏ băng cái check đó ?
_Không .
_Trả lại cái check đó ?
_Không .
_Vậy giữ cái check đó để làm gì ?
_Tôi không bốc đồng , mà sẽ chỉ gửi cho cô ta một cái card chúc mừng vui khỏe bình an may mắn , kèm thêm một cái check 100 đô la Mỹ tượng trưng cho một trăm phần trăm cô ta đạt được lời chúc của tôi . Còn cái check cô ta gửi cho tôi tôi giữ chơi mà thôi .
_Chứ không phải giữ để tôi chết rồi anh cưới con vợ nhí ở Việt Nam à ?
_Làm gì có chuyện đó !
_You never know ! (Anh không bao giờ biết đâu !) .

Chân Thiện

(*) Không lấy bậy : không loạn luân và trong thời gian làm tình với một người , không làm tình với người khác .

Tôi Vốn Chỉ Là …

Tôi vốn chỉ là con thú thôi , *
Nhưng tôi suy nghĩ với tim người .
Phải chăng như thú tôi sung sướng ?
Có lắm đời người đã kém vui ?

Thú kia chẳng biết chút gieo trồng ,
Đói thèm ăn thịt , ngày đi rong .
Không ganh , không ghét , không thù hận ,
Thú sống vô tư chẳng bận lòng .

Thú chỉ dành ăn cho tới no .
Thú nào có biết cất vào kho
Với lòng tham đến vô cùng tận
Tàn sát nhau xương vạn nấm mồ .

Thú đâu có muốn được hơn ai ,
Chỉ biết ăn no duỗi cẳng dài .
Chẳng hiểu chi là quyền với thế ,
Ô danh khỏi chuốc xuống tuyền đài .

Thú không biết nói chỉ nhìn thôi
Tỏ tình mẫu tử sống an vui .
Bạn người , đôi mắt tia ân nghĩa
Như ánh trăng rằm đêm sáng soi .

Nhưng thôi , tôi nghĩ lắm làm chi .
Chỉ biết chiều nay đánh chén nhè **
Dưới ánh trăng thanh từ vạn thuở ,
Để Nàng Thơ nhẹ dắt tôi đi …

Khai Phi Hạnh Nguyên

* L’homme est un animal supe’rieur (Người là một con thú cao cấp) là câu nói của người Pháp .
Người Việt Nam có chữ “con người” , ý nói người cũng là một con thú .
** Đánh chén nhè : nhậu say .

Tri Âm

Tri âm có phải những người quen ,
Những bạn xa xưa thuở sách đèn ,
Hình bóng người thơ màu áo tím
Tình còn lưu luyến mãi trong tim ?

Những nàng thiếu nữ của mai sau
Khi tim e ấp mộng ban đầu ,
Đọc thơ để tóc vương theo gió ,
Nâng chiếc khăn tay thấm lệ sầu ?

Muốn gửi lời tim cho núi sông , (1)
Những người chiến đấu chẳng sờn lòng . (2)
Nhưng đời giờ đã xa xăm quá , (3)
Có làm chi nữa cũng như không .

Tri âm xa vắng , tình theo gió
Vào ánh trăng thanh đẹp bên bờ ,
Vào mây xanh thẳm cung non nước
Đã gợi cho hồn những nét thơ .

Khai Phi Hạnh Nguyên
Dec. 27 , 2006

(1) “Lời tim” là lời cảm tình , lời mến thương , “núi sông” là nước Việt Nam .
(2) “Những người chiến đấu chẳng sờn lòng” là những người Việt Nam , gồm luôn một số ít là đảng viên cộng sản Việt Nam , đã chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lãng từ 1979 đến bây giờ .
(3) “Đời” là người tức là người Việt Nam , “xa xăm” là “không thích” , thí dụ : Trước khi ly dị , bà ấy đã có thái độ xa xăm với chồng cả mấy năm .
“Nhưng đời giờ đã xa xăm quá” nghĩa là những người ở Việt Nam trong đó có người cộng sản đã không thích tôi (xưa là Bác Sĩ Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà) cho nên tôi gửi lời mến thương về họ không được và tôi có làm chi nữa cũng không được , vậy tôi chỉ gửi được lời mến thương về nước Việt Nam … mặc dầu tôi rất cảm động thấy những người Việt ở nước nhà đã không sờn lòng chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lăng , có thể nói là tôi cảm động đôi khi muốn rơi nước mắt .

Cho thật rõ nghĩa , trong khả năng , tôi có thể dịch sang Anh Vãn như sau :

Muốn gửi lời tim cho núi sông ,
I want to send my love words to my country ,
Những người chiến đấu chẳng sờn lòng .
And the people there who have fought unshakenly .
Nhưng đời giờ đã xa xăm quá ,
But people are still so different
Có làm chi nữa cũng như không .
That no matter what I can do , nothing is efficient .